Τετάρτη 31 Μαϊου 2023

Απολογισμός ΕΚΕ

Α+ | A-

Καλώς ήλθατε στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ (αναφερόμενος επίσης ως “Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης” ή “Απολογισμός”), ο οποίος περιλαμβάνει συνοπτική επισκόπηση των πολιτικών, των προκλήσεων και των επιδόσεων του Ομίλου από την 1η Ιανουαρίου 2010 ως την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Αυτός είναι ο 8ος κατά σειρά Απολογισμός που εκδίδεται από τον Όμιλο TITAN για όλες τις θυγατρικές εταιρίες και τις δραστηριότητές του, συμπληρώνοντας το Γενικό Απολογισμό και τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματά του.

Για τη σύνταξη του παρόντος Απολογισμού ακολουθήθηκαν τα πρότυπα των «βέλτιστων πρακτικών» καθώς επίσης και οι εξής διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες:

  • του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. για την έκδοση απολογισμών (Cοmmunication on Progress),
  • της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD), και
  • της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Έκδοση Απολογισμών Bιωσιμότητας (Global Reporting Initiative, GRI, έκδοση G3, 2006).

Επιδίωξη του Ομίλου είναι η ενσωμάτωση των νέων κατευθυντηρίων αρχών του ISO 26000 για την ΕΚΕ και η συμβατότητα των εφαρμοζομένων συστημάτων με τις σχετικές προδιαγραφές.

Λόγω της ανάγκης των βασικών συμ-μετόχων (“stakeholders”) για μια πληρέστερη κατανόηση του αντίκτυπου και της προστιθέμενης αξίας των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, οι πρωτοβουλίες και οι πρακτικές που συνδέονται με το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα παρουσιάζονται ανά περιφέρεια δραστηριότητας του Ομίλου.

Τα περιεχόμενα του Απολογισμού επίσης επικεντρώνονται στα θέματα που επισημάνθηκαν ως τομείς προτεραιότητας τόσο από τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης, όσο και από τη διαβούλευση με τους κύριους συμ-μετόχους του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση στην αναζήτηση συμπληρωματικών πληροφοριών, τα περιεχόμενα του παρόντος Απολογισμού παρουσιάζονται σε συνάρτηση με τα περιεχόμενα του Γενικού Απολογισμού.

Δηλώνεται ότι ο Απολογισμός καλύπτει το επίπεδο διασφάλισης A+ για τα συναφή κριτήρια του GRI και το “προηγμένο” (“Advanced”) επίπεδο σύμφωνα με τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. για τις σχετικές αναφορές.

Η Έκθεση Αξιολόγησης και Διασφάλισης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών του παρόντος περιλαμβάνει σχετικές αναφορές, ενώ εδώ περιλαμβάνονται και δύο αναλυτικότερες Εκθέσεις σχετικά με τη διασφάλιση του Απολογισμού.