Τετάρτη 31 Μαϊου 2023

ΦΑΟΣ - Πρόγραμμα για την πρόληψη ατυχημάτων στα σχολεία

Α+ | A-

10 χρόνια

Αναλαμβάνοντας δράση σε τοπικό επίπεδο

Η κοινωνική πολιτική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ δίνει προτεραιότητα στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων σημαντικών συμ-μετόχων με συνεργασίες που εστιάζονται στην ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών, στην παροχή μέσων τεχνικών και άλλων, αλλά και ανθρώπινου δυναμικού πέραν της συνεισφοράς με οικονομική βοήθεια.

Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει προσεκτική επιλογή των κοινωνικών ομάδων και οργανώσεων που ανταποκρίνονται στην δυνατότητα μεγιστοποίησης του αποτελέσματος αξιοποιώντας τη συλλογική δράση σε όλα τα επίπεδα. Επίσης επιβάλλει την επικέντρωση σε δράσεις που συνάδουν με τη μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ και στους οποίους συνεχίζει να επενδύει και συγκεκριμένα :

 • Στην πρόληψη ατυχημάτων
 • Στην φροντίδα για το περιβάλλον και
 • Στην εκπαίδευση

Αναγνωρίζοντας ότι η καλλιέργεια αντίληψης και νοοτροπίας πρόληψης ατυχημάτων από τα πρώτα στάδια της ζωής και της εκπαίδευσης είναι μία ευκαιρία για την εμπέδωση μίας συμπεριφοράς που διαρκεί για όλη τη ζωή, το πρόγραμμα «Πρόληψη Ατυχημάτων στα Σχολεία – Φροντίδα, Οργάνωση, Συνεργασία (ΦΑΟΣ) υιοθετήθηκε το 2000 και παρουσιάσθηκε σε τοπικό επίπεδο ως μία πρωτογενής προσπάθεια δημιουργίας τοπικής συλλογικής δράσης.

Με την ευκαιρία σχετικής εκδήλωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία, το Πρόγραμμα τέθηκε σε διαβούλευση παρουσία εκπροσώπων της τότε Κυβέρνησης, των τοπικών αρχών, εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων και εκπροσώπων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Οι τοπικοί συμ-μέτοχοι και ειδικότερα η εκπαιδευτική κοινότητα και οι τοπικές αρχές αγκάλιασαν την ιδέα της συλλογικής δράσης και παρ’ όλες τις δυσκολίες του εγχειρήματος δημιουργήθηκε ένα δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειρίας και στη συνέχεια ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οργάνωση ΦΑΟΣ θέτοντας πέντε αλληλένδετους στόχους :

 1. Να λειτουργήσει ως σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων
 2. Να εισαγάγει στα σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) την εθελοντική καταγραφή, μέτρηση και εμπιστευτική αναφορά ατυχημάτων, σχετικών δεικτών και αιτιών κινδύνων με την υποστήριξη ειδικών
 3. Να εκπαιδεύσει ομάδες εκπαιδευτικών για να παρέχουν ως εκπαιδευτές προγράμματα πρόληψης ατυχημάτων στα παιδιά
 4. Να παρακινήσει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και την τοπική κοινωνία συνολικά να συμβάλλουν στην εμπέδωση της νοοτροπίας πρόληψης των ατυχημάτων
 5. Να μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία που αναπτύσσει στον τομέα αυτό σε άλλες περιοχές για την εφαρμογή αντίστοιχων πρωτοβουλιών και τον πολλαπλασιασμό των θετικών αποτελεσμάτων.

Το πρόγραμμα επιλέχθηκε από το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. ως παράδειγμα καλής πρακτικής που ανταποκρίνεται τόσο στην ανάγκη για ανάληψη συλλογικής δράσης όσο και στην εφαρμογή των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρουσιάσθηκε στο Διεθνές Φόρουμ στο Bello Horizonte της Βραζιλίας το 2003. Επίσης αξιολογήθηκε το 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ως μία από τις 17 καλύτερες πρακτικές που προάγουν την ασφάλεια και την υγεία στους νέους ανθρώπους.

Μία πολύπλευρη σειρά δράσεων έχει πραγματοποιηθεί τη δεκαετία που μεσολάβησε από την έναρξη αυτής της προσπάθειας όπως έλεγχοι και αντιμετώπιση αιτιών κινδύνου μέσα στα σχολεία, καταγραφή και ανάλυση των αιτίων που προκαλούν ατυχήματα, εργαστήρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των διευθυντών των σχολείων, των δασκάλων και των καθηγητών, σεμινάρια εκπαίδευσης παροχής πρώτων βοηθειών και πρωτοβουλίες επικοινωνίας για την υγιεινή και την ασφάλεια στις οικογένειες και το ευρύτερο κοινό.

Ως αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας τα σχολεία που συμμετείχαν στη συλλογική αυτή δράση κατέγραψαν μείωση των ατυχημάτων τους κατά 50-70% την πρώτη διετία ως το 2006. Το 2005 μία νέα ανάλογη πρωτοβουλία ξεκίνησε και στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου ο ΤΙΤΑΝ επίσης έχει παραγωγική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα αποτελέσματά της πρωτοβουλίας αυτής, νέες δράσεις ανάλογου περιεχομένου ξεκίνησαν και σε άλλες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος όπως στην Π.Γ.Δ.Μ. και στη Σερβία.

Επανεξετάζοντας τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί συνολικά αλλά και για κάθε έναν από τους πέντε στόχους, το 2010 ένα νέο πρόγραμμα δράσης αναπτύχθηκε για να αντιμετωπισθούν οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη εγρήγορση και βελτίωση όπως η καταγραφή και αξιολόγηση των ατυχημάτων μέσα στο χώρο των σχολείων.

1Φάος” στη γλώσσα του Ομήρου σημαίνει «φως».
Η λέξη αυτή επίσης είναι ο συνδυασμός των αρχικών των λέξεων “Φροντίδα”, “Εκπαίδευση”, “Οργάνωση” και “Συνεργασία”.


Εθελοντικές δεσμεύσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Οι εταιρικές αξίες, ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι πρακτικές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ αναπτύσσονται σε συνάρτηση με τα ακόλουθα πρότυπα και πρωτοβουλίες:

 • Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε
 • AA1000 SES Αρχές Λογοδοσίας 
 • ISO 14001: 2004 
 • OHSAS 18001 
 • SA 8000 
 • GRI (G3) 
 • WBCSD/CSI (κλαδική πρωτοβουλία), 
 • Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Σύμπραξη για την ΕΚΕ

Όλα τα παραπάνω συνδέονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 26000 για την ΕΚΕ και συγκεκριμένα τις εξής: 

 • Λογοδοσία 
 • Διαφάνεια 
 • Ηθική συμπεριφορά 
 • Σεβασμός στους συμ-μετόχους 
 • Σεβασμός στο νόμο 
 • Σεβασμός για τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές 
 • Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα