Τετάρτη 31 Μαϊου 2023

Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact)

Α+ | A-

10 χρόνια

«Είναι εύκολο να μιλάει κανείς για «βιώσιμη ανάπτυξη», αλλά για να την κάνουμε πράξη πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να επιφέρουμε μεγάλες αλλαγές…
Το πρόγραμμα δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι το πρόγραμμα οικονομικής μεγέθυνσης για τον 21ο αιώνα… Είναι καιρός πια να ανακτήσουμε την αίσθηση της αρμονίας μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας.»

Σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. στη Συνεδρία για ένα νέο ορισμό της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που διοργανώθηκε στο Νταβός της Ελβετίας στις 28 Ιανουαρίου 2011.

Αναλαμβάνοντας δράση σε διεθνές επίπεδο

Από το ξεκίνημά του, το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ζήτησε από τους ηγέτες επιχειρήσεων και οργανισμών δύο βασικές δεσμεύσεις: 

 • να υλοποιήσουν τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, και 
 • να λάβουν μέτρα στήριξης των ευρύτερων στόχων και προτεραιοτήτων του

Η εξάπλωση του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε την τελευταία δεκαετία ασφαλώς αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη υιοθέτηση των αρχών της βιωσιμότητας για την επιχειρηματική ανάπτυξη από εταιρίες κάθε μεγέθους, κάθε τομέα και κάθε γεωγραφικής περιοχής.

Σήμερα, περισσότερες από 6.000 εταιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσουν πολιτικές για να εντάξουν και να διαδώσουν τις γενικές αρχές που ισχύουν στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η δεκαετής εμπειρία από το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. μάς διδάσκει δύο καίρια μαθήματα:

Πρώτον, ότι οι προηγμένες επιδόσεις των πρωτοπόρων εταιριών προσφέρουν καίριας σημασίας έμπνευση σε εκείνες που βρίσκονται σε χαμηλότερες βαθμίδες προόδου στην πυραμίδα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δεύτερον, ότι, για να απαντηθεί μια σειρά κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, πολυπλοκότητας και ρευστότητας, απαιτείται ένα βελτιωμένο επίπεδο επιδόσεων, καθώς επίσης και έμπρακτη υλοποίηση της δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη.

Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, το Γραφείο του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. ξεκίνησε την εκπόνηση ενός σχεδίου για την Ηγεσία στην Εταιρική Βιώσιμη Ανάπτυξη σηματοδοτώντας τη δεύτερη δεκαετία του Οικουμενικού Συμφώνου, με βάση τα πραγματικά στοιχεία της επερχόμενης εποχής και την ανάγκη για υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων, αποτελεσματικότητας και συλλογικής δράσης.

«Ένα νέο επίπεδο επιδόσεων απαιτείται για την αντιμετώπιση των κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων και την έμπρακτη εκπλήρωση της υπόσχεσης για βιώσιμη ανάπτυξη.»

Υπάρχει ωστόσο μια ακόμη υποχρέωση που προκύπτει από το Οικουμενικό Σύμφωνο, η τήρηση της οποίας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δυσχερής : η μεταλαμπάδευση και έμπρακτη εφαρμογή των αρχών του Συμφώνου στη σφαίρα επιρροής της κάθε επιχείρησης που συμμετέχει σε αυτό. Αυτή τη μεγάλη αντικειμενική δυσκολία αντιμετωπίζει ο ΤΙΤΑΝ ιδρύοντας ή συμμετέχοντας στην ίδρυση εθνικών δικτύων στις χώρες όπου αναπτύσσει παραγωγική δραστηριότητα. Έτσι ιδρύθηκαν στην Ελλάδα το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ το 2000 και στη συνέχεια το Εθνικό Δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο το 2007.

Στη Βουλγαρία το αντίστοιχο δίκτυο ιδρύθηκε το 2002 και στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας το 2008. Επίσης από το 2009 ο ‘Ομιλος συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο στην Αίγυπτο, ενώ έχει αναλάβει ήδη πρωτοβουλίες για την ίδρυση αντίστοιχου Δικτύου ΕΚΕ με άλλες επιχειρήσεις στο Κόσοβο.

Από το 2002, αφότου συνυπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε., ο Όμιλος TITAN έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση του διαλόγου και της σύμπραξης με τους συμ-μετόχους σε όλα τα επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΤΙΤΑΝ υιοθέτησε ήδη από το 2003 τις αρχές της Πρωτοβουλίας για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας (Global Reporting Initiative - GRI) και συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις για την προσθήκη της δέκατης αρχής κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς στις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, όπως και στην εκπόνηση των σχετικών οδηγιών για τις «Eκθέσεις Προόδου».

Πρόσφατα ο ΤΙΤΑΝ συμμετείχε στην κατάρτιση του Προσχεδίου για την Ηγεσία στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού του Ο.Η.Ε. υλοποιεί στην Αίγυπτο από το 2009 το πρόγραμμα «Feed Minds - Change Lives» το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

Το 2010 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα ετών από την Πρωτοβουλία για το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε., ο ΤΙΤΑΝ παρουσίασε τον πρώτο Απολογισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Π.Γ.Δ.Μ. σε μια ανοικτή εκδήλωση για τους συμ-μετόχους που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Ο.Η.Ε. Επιπλέον, το 2010 ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε την προεδρία της νεοσύστατης Συμβουλευτικής Ομάδας Ιδιωτικού Τομέα που λειτουργεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας του Ο.Η.Ε. για τη Διεθνή Στρατηγική Περιορισμού των Καταστροφών (U.N. International Strategy for Disaster Reduction).

Ο Απολογισμός αυτός έχει ετοιμασθεί ώστε να πληροί τα νέα κριτήρια «προηγμένου» επιπέδου σύνταξης των αναφορών προόδου (Communication on Progress) που πρόσφατα υιοθετήθηκαν από το αρμόδιο Γραφείο του Ο.Η.Ε. για το Οικουμενικό Σύμφωνο. Στη διαδικασία αυτή ανταποκρίθηκε ο ΤΙΤΑΝ μετά από σχετική πρόσκληση του αρμοδίου Γραφείου του Ο.Η.Ε. και το αποτέλεσμα ελέγχθηκε από ανεξάρτητη αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και διασφάλισης των περιεχομένων του παρόντος Απολογισμού (βλ. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών/DNV Assurance Statement).

 

Εθελοντικές δεσμεύσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Οι εταιρικές αξίες, ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι πρακτικές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ αναπτύσσονται σε συνάρτηση με τα ακόλουθα πρότυπα και πρωτοβουλίες:

 • Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε
 • AA1000 SES Αρχές Λογοδοσίας 
 • ISO 14001: 2004 
 • OHSAS 18001 
 • SA 8000 
 • GRI (G3) 
 • WBCSD/CSI (κλαδική πρωτοβουλία), 
 • Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Σύμπραξη για την ΕΚΕ

Όλα τα παραπάνω συνδέονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 26000 για την ΕΚΕ και συγκεκριμένα τις εξής: 

 • Λογοδοσία 
 • Διαφάνεια 
 • Ηθική συμπεριφορά 
 • Σεβασμός στους συμ-μετόχους 
 • Σεβασμός στο νόμο 
 • Σεβασμός για τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές 
 • Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα