Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Α+ | A-

10 χρόνια

‘‘H εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μία φιλοσοφία διοίκησης που εστιάζει σε αξίες και αρχές οι οποίες προϋποθέτουν εμπιστοσύνη, συνεχή και ανοικτό διάλογο, όπως και συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ειλικρινή επικοινωνία των αποτελεσμάτων δράσης μέσω Κοινωνικών Απολογισμών, προτεραιότητα στο ανθρώπινο δυναμικό και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποδοχή ότι το κέρδος, η ικανοποίηση των πελατών και η κοινωνική ευημερία είναι ισάξιας σημασίας για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων’’.

Ν. Αναλυτής, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ, Ιούνιος 2010

Αναλαμβάνοντας δράση σε εθνικό επίπεδο

Από την πρώτη στιγμή, ο Όμιλος TITAN έδωσε μεγάλη προτεραιότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης, η οποία συνίσταται στη σύζευξη των προσπαθειών του με τις προσπάθειες άλλων εταιριών και συμ-μετόχων για την επιδίωξη κοινών στόχων και προτεραιοτήτων. Η συλλογική δράση διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ενώ λειτουργεί ως καταλύτης για την αλλαγή σε κάθε επίπεδο.

Ο Όμιλος TITAN υπογράμμισε τη βαθιά πεποίθησή του στη σημασία της συλλογικής δράσης αποδεχόμενος καταρχήν την πρόσκληση του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jacques Delors, το 1995, για την πραγματοποίηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Συνάντησης για την Κοινωνική Συνοχή. Η συνάντηση αυτή αποδείχτηκε ένα ορόσημο που οδήγησε στη δημιουργία της πρώτης Επιχειρηματικής Σύμπραξης για την Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρώπη που σήμερα είναι γνωστή ως Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΚΕ (CSR Europe, www.csreurope.org).

Τον Ιούλιο του 2000, ο Όμιλος TITAN ένωσε τις προσπάθειές του με δώδεκα ακόμη εταιρίες και τρεις επιχειρηματικές ενώσεις από την Ελλάδα ιδρύοντας το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (www.csrhellas.gr).

Το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ σήμερα αντιπροσωπεύει περισσότερες από 140 εταιρίες και οργανώσεις και αποτελεί το βασικό φορέα ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία και την προώθηση νέων επιχειρηματικών προτύπων σε αρμονία με τις αρχές που διέπουν την ΕΚΕ και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης το Δίκτυο έχει εστιάσει αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες, ιδίως στη διάδοση της αντίληψης και των πρακτικών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Μεταξύ των σημαντικότερων προσπαθειών του Ελληνικού Δικτύου είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση της Επιχειρηματικής Συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΕΚΕ, η οποία επικεντρώθηκε καταρχήν σε δύο θεματικές προτεραιότητες: στο σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα αποτελέσματα των εργασιών σε αυτούς τους δύο τομείς τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενίσχυσαν την αναγνώριση του Ελληνικού Δικτύου και την επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτέλεσαν το περιεχόμενο μίας νέας συνεργασίας συλλογικής δράσης με το Γραφείο του Ο.Η.Ε. για το Οικουμενικό Σύμφωνο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο CSR Europe σε μία παγκόσμιας εμβέλειας προσπάθεια προώθησης της έννοιας και των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτού του ζητήματος ο TITAN ανέλαβε την ευθύνη να στηρίξει το Ελληνικό Δίκτυο για την ανάπτυξη και διάδοση της ελληνικής εκδοχής της ειδικής αυτής ενημερωτικής και εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα και από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι εξαιρετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα εν μέσω της βαθιάς και σοβαρότατης οικονομικής κρίσης, οδήγησαν το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ το 2010 στην επεξεργασία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό και υλοποίηση μίας εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ, με χρονικό ορίζοντα έως το 2013. Το πρώτο σκέλος αυτής της προσπάθειας ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2010, αναδεικνύοντας δύο καταρχήν προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο: «την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας» και τη «στήριξη των άνεργων νέων για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και προσόντων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας».

Ο ΤΙΤΑΝ και η θυγατρική του Ομίλου ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, ως μέλη του Ελληνικού Δικτύου, συμμετέχουν με εξειδικευμένα στελέχη τους σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας που έχουν αναλάβει την εκπόνηση των προγραμμάτων δράσης για τις δύο αυτές εθνικές προτεραιότητες.

 

Εθελοντικές δεσμεύσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Οι εταιρικές αξίες, ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι πρακτικές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ αναπτύσσονται σε συνάρτηση με τα ακόλουθα πρότυπα και πρωτοβουλίες:

 • Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε
 • AA1000 SES Αρχές Λογοδοσίας 
 • ISO 14001: 2004 
 • OHSAS 18001 
 • SA 8000 
 • GRI (G3) 
 • WBCSD/CSI (κλαδική πρωτοβουλία), 
 • Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Σύμπραξη για την ΕΚΕ

Όλα τα παραπάνω συνδέονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 26000 για την ΕΚΕ και συγκεκριμένα τις εξής: 

 • Λογοδοσία 
 • Διαφάνεια 
 • Ηθική συμπεριφορά 
 • Σεβασμός στους συμ-μετόχους 
 • Σεβασμός στο νόμο 
 • Σεβασμός για τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές 
 • Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα