Τετάρτη 31 Μαϊου 2023

Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου (WBCSD/CSI)

Α+ | A-

10 χρόνια

“Ποικίλες παγκόσμιες τάσεις, με σημαντικές περιφερειακές διαφοροποιήσεις, αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στον κλάδο τσιμέντου την επόμενη δεκαετία’’

Aναλαμβάνοντας δράση για μια παγκόσμια κλαδική προσέγγιση

H Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI) αποτελεί μια παγκόσμια προσπάθεια 23 κορυφαίων παραγωγών τσιμέντου που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 100 χώρες. Μέσα από τη δεκαετή ιστορία της, η Πρωτοβουλία CSI που υλοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD), εστιάζει στην κατανόηση, τη διαχείριση και το μετριασμό των επιπτώσεων της παραγωγής και χρήσης του τσιμέντου λαμβάνοντας υπόψη μία σειρά σημαντικών θεμάτων, όπως: η κλιματική αλλαγή, η χρήση καυσίμων, η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων, οι εκπομπές αερίων, η ανακύκλωση τσιμέντου και η διαχείριση λατομείων.

Με το κοινό Πρόγραμμα Δράσης που συμφωνήθηκε το 2002, οι συμμετέχουσες στην Πρωτοβουλία εταιρίες δεσμεύθηκαν να αναλάβουν τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να προετοιμάσουν τον κλάδο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με κοινά προγράμματα αλλά και επιμέρους εταιρικές δράσεις, η συνεργασία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας οδήγησε σε αξιοσημείωτα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς, ενώ και οι συμμετέχουσες εταιρίες έχουν υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις ιδιαίτερες δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο αυτό. Η συνεχής διεύρυνση της συμμετοχής, ιδίως από τις ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές (Κίνα, Ινδία, Νότια Αμερική), υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής για τον κλάδο, καθώς και τα θετικά αποτελέσματα των δράσεων συνεργασίας.

Μέχρι σήμερα η Πρωτοβουλία CSI αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς προγράμματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη που έχει υιοθετηθεί ποτέ από έναν βιομηχανικό κλάδο. Το 2010, προγραμματίστηκε αναθεώρηση της αποστολής, του προγράμματος εργασίας και της δομής της Πρωτοβουλίας μετά από δέκα χρόνια επιτυχημένης συλλογικής δράσης.

Σημαντικότερα επιτεύγματα της Πρωτοβουλίας CSI

 • Κοινές κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση της ασφάλειας, τη διαχείριση εκπομπών, τη χρήση καυσίμων και πρώτων υλών και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι επιμέρους εταιρίες ενσωμάτωσαν τις κατευθυντήριες οδηγίες, έθεσαν τους δικούς τους στόχους και υποβάλλουν δημοσίως απολογισμούς σχετικά με την πρόοδό τους.
 • Καταγραφή, αξιολόγηση και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για τον κλάδο με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας και της επικοινωνίας με τους συμ-μετόχους, τη διαχείριση του εργολαβικού προσωπικού και την οδική ασφάλεια. 
 • Συμφωνία για τη χρήση κοινών βασικών δεικτών επιδόσεων που μετρούν την πρόοδο στα σημαντικότερα ζητήματα βιωσιμότητας του κλάδου (εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ασφάλεια, χρήση εναλλακτικών καυσίμων) προκειμένου να μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα η σημειωθείσα πρόοδος και να υπάρχουν σαφή κριτήρια αναφοράς για περαιτέρω βελτίωση. 
 • Αναγνώριση της Πρωτοβουλίας CSI ως μιας καταξιωμένης πλατφόρμας για τη σύμπραξη με τους συμ-μετόχους. Ποικίλες συζητήσεις και εταιρικές σχέσεις των επιμέρους εταιριών έχουν προκύψει από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας.

H CSI έχει καθιερωθεί ως άξιος εκπρόσωπος του κλάδου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία και προσεγγίσεις για τη διαχείριση των εκπομπών ρύπων, καθώς και προτάσεις πολιτικής, ενώ οι γνωμοδοτήσεις της Πρωτοβουλίας συμβάλλουν στο διάλογο με τις Αρχές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το κοινό όραμα των μελών της Πρωτοβουλίας για το 2015 παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση και ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο του τσιμέντου. Όσο ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται, τόσο ενισχύεται και η ζήτηση για στέγη και έργα υποδομής. Απαιτείται κατά συνέπεια έξυπνη χρήση των διαθέσιμων πόρων και πρόσβαση σε περιοχές που διαθέτουν πρώτες ύλες λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για τη βιοποικιλότητα και την ορθή διαχείριση των οικοσυστημάτων. Έχει ήδη επισημανθεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των κατασκευών που συνδέουν τη βιομηχανία του τσιμέντου με τον κλάδο των κατασκευών αποτελεί βασικό μοχλό για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τη βιωσιμότητα των οικοδομικών υλικών είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή τους. Στο πλαίσιο αυτό η πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων καθίσταται πιο σημαντική για τους πελάτες και επηρεάζει όλα τα μέρη. Η συνεργασία στην ανάπτυξη καινοτόμων και κερδοφόρων λύσεων για τον κλάδο και την κοινωνία εν γένει αποτελεί στο πλαίσιο αυτό βασική προτεραιότητα.

Ο TITAN συμμετείχε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια από τα αρχικά της στάδια, παρέχοντας πληροφορίες και πόρους για την υλοποίηση της «Έκθεσης Battelle» η οποία οδήγησε μετά από διαβούλευση με τους κύριους συμ-μετόχους στην κατάρτιση του κοινού Προγράμματος Δράσης. Επιπλέον, ο TITAN συμμετείχε και στις έξι ομάδες Έργου που συστάθηκαν με σκοπό την πραγματοποίηση των κοινών στόχων. Εμπειρογνώμονες του TITANΑ διορίστηκαν ως μέλη και στις νέες ομάδες Έργου με αντικείμενο τους νέους στόχους που έχουν τεθεί σε επιμέρους τομείς που αφορούν ειδικότερα: «Βιοποικιλότητα και Διαχείριση Γης», «Διαχείριση Νερού» και «Βιωσιμότητα στον κλάδο Σκυροδέματος». Όσον αφορά την αποκατάσταση λατομείων, έχει δρομολογηθεί μια νέα σειρά κατευθυντηρίων οδηγιών μετά από διαβούλευση με συμ-μετόχους όπως η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (I.U.C.N), το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδοτήσεων (IFC) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Ο TITAN έχει ενσωματώσει πλήρως τα εργαλεία και τις κατευθυντήριες γραμμές CSI και εργάζεται συνεχώς για τη μάθηση και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση. Το 2010, η Διοίκηση του Ομίλου αποδέχθηκε την πρόσκληση να αναλάβει τη συμπροεδρία της πρωτοβουλίας από το 2011, ενώ έχει αναλάβει ήδη την προεδρία της ομάδας «Βιοποικιλότητα και Διαχείριση Γης».

 

Εθελοντικές δεσμεύσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Οι εταιρικές αξίες, ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι πρακτικές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ αναπτύσσονται σε συνάρτηση με τα ακόλουθα πρότυπα και πρωτοβουλίες:

 • Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε
 • AA1000 SES Αρχές Λογοδοσίας 
 • ISO 14001: 2004 
 • OHSAS 18001 
 • SA 8000 
 • GRI (G3) 
 • WBCSD/CSI (κλαδική πρωτοβουλία), 
 • Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Σύμπραξη για την ΕΚΕ

Όλα τα παραπάνω συνδέονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 26000 για την ΕΚΕ και συγκεκριμένα τις εξής: 

 • Λογοδοσία 
 • Διαφάνεια 
 • Ηθική συμπεριφορά 
 • Σεβασμός στους συμ-μετόχους 
 • Σεβασμός στο νόμο 
 • Σεβασμός για τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές 
 • Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα