Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Συνοπτική αναφορά στο Οικουμενικό Σύμφωνο και το GRI

Ο Όμιλος TITAN προσυπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. το 2002. Από το 2003, ο ετήσιος
Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ αναφέρεται
σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου και ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες της Πρωτοβουλίας
GRI (έκδοση 2002). Ο Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ακολουθεί
επίσης τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου για την έκδοση Αναφορών Προόδου. Από το 2007, ο
ΤΙΤΑΝ εφαρμόζει  διαδικασία ανεξάρτητης αξιολόγησης και διασφάλισης των περιεχομένων του ετήσιου
Απολογισμού ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI όπως
αναθεωρήθηκαν το 2006. Σε αυτό τον Πίνακα παρουσιάζεται σύνοψη των αναφορών του παρόντος
Απολογισμού στις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και στους συναφείς δείκτες του GRI.

  Αρχές Οικουμενικού
Συμφώνου
Δείκτες GRI Αναφορές TITAN
(στον Απολογισμό)
Ανθρώπινα
Δικαιώματα
Αρχή 1 - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
υποστηρίζουν και να σέβονται την
προστασία των διεθνώς αποδεκτών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
EC5, LA4,
LA6 - LA9,
LA13 - 14,
HR1 - 9, SO5,
PR1-2,
PR8
Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δέσμευση με τους Εργαζόμενους και τους Συμ-μετόχους
Απασχόληση
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες Ευκαιρίες
Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Κοινωνικές Δράσεις ανά Περιφέρεια
Περιβαλλοντικές Δράσεις ανά Περιφέρεια
  Αρχή 2 - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
εξασφαλίζουν ότι δεν εμπλέκονται
σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
HR1 - 9,
SO5
10 χρόνια Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ
Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
10 χρόνια Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ
10 χρόνια ΦΑΟΣ
Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά GRI
Δικαιώματα
Εργαζομένων
Αρχή 3 - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
σέβονται την ελευθερία του
συνδικαλισμού και να αναγνωρίζουν
το δικαίωμα για συλλογικές
διαπραγματεύσεις
LA4 -5,
HR1 - 3,