Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ: 5-ετές πρόγραμμα 2010-2015


Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

1 Όλοι οι νέοι στόχοι έχουν υπολογισθεί µε το ποσοστό συµµετοχής που κατείχε ο Όµιλος το 2009, ενώ οι στόχοι που αφορούν
την περίοδο 2006-2010 έχουν υπολογισθεί βάσει του ποσοστού συμμετοχής του Οµίλου ΤΙΤΑΝ το 2006.
2 Οι στόχοι για τις εκποµπές CO2 έχουν σηµείο αναφοράς το 1990 σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο.
3 Συνολικές εκποµπές CO2 δεν περιλαµβάνουν εκποµπές προερχόµενες από οδικές µεταφορές προϊόντων, υλικών και
προσωπικού εκτός των εγκαταστάσεων του Οµίλου.
4 Ώς προϊόν ορίζονται τα παραγόµενα από τσιµέντο προϊόντα σύµφωνα µε τον ορισµό του WBCSD/CSI.
5 O στόχος επικαιροποιείται κάθε χρόνο σύμφωνα με τα αποτελέσματα των άριστων επιδόσεων μεταξύ των
μελών της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο τσιμέντου (WBCSD/CSI).