Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Επιδόσεις Ομίλου έναντι Στόχων

Α+ | A-

Την τελευταία δεκαετία, ο ΤΙΤΑΝ αναπτύσσεται ως Όμιλος Εταιρειών με πολλαπλή γεωγραφική παρουσία και ξεκάθαρο και συνεπή επιχειρηματικό στόχο. Οι εταιρικές αξίες καθορίζουν την εταιρική στρατηγική του Ομίλου, η οποία επικεντρώνεται στην επιδίωξη των επιχειρηματικών του σκοπών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Καθώς αναπτύσσεται ο Όμιλος, καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια προκειμένου το όραμα και η κουλτούρα του να καταστούν κοινό κτήμα όλων των εργαζόμενων. Πρόκειται για μια συστηματική προσπάθεια μεταλαμπάδευσης της κουλτούρας κατά την απόκτηση νέων δραστηριοτήτων, ιδίως σε χώρες με διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η διατήρηση της ταυτότητάς τους.

Η μέτρηση των επιδόσεών μας, ωστόσο, αφορά κυρίως την «ελαχιστοποίηση» των αρνητικών επιπτώσεων, χωρίς να καλύπτει πλήρως τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη «μεγιστοποίηση του καλού». Ο προσδιορισμός των παραμέτρων που αφορούν τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται για τον ΤΙΤΑΝΑ και όλους τους κύριους συμ-μετόχους του από την ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη σφαίρα επιρροής του, παραμένει πρόκληση για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Σε κάθε περίπτωση η σύγκριση των επιδόσεων με τους στόχους του Ομίλου συμβάλλει στην αυτοβελτίωση.

Πρόκειται κατά συνέπεια για μια μακρόχρονη και συνεχή διαδικασία που επιφέρει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

Το 2006 ο Όμιλος TITAN έθεσε τους αρχικούς στόχους του για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σκόνης, οξειδίου του αζώτου και οξειδίου του θείου, καθώς και την εφαρμογή των διεθνών προτύπων ISO σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι στόχοι υπολογίστηκαν με βάση το μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2006. Ως ορίζοντας επίτευξης αυτών των στόχων ορίστηκε το 2010.

Έχοντας εκπληρώσει σημαντικό μέρος αυτών των στόχων ήδη από το 2009, η Επιτροπή ΕΚΕ του Ομίλου τους αναθεώρησε προσθέτοντας και νέους σχετικά με το ποσοστό υποκατάστασης των συμβατικών με εναλλακτικά καύσιμα και την κατανάλωση νερού. Όλοι οι νέοι στόχοι υπολογίσθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την απόκτηση νέων εγκαταστάσεων, τις αλλαγές του μετοχικού κεφαλαίου και τις νέες γραμμές κλιβάνων που τέθηκαν εν τω μεταξύ σε λειτουργία.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι αποφασισμένος να υλοποιήσει τους στόχους αυτούς μέχρι το 2015, εκτός από αυτόν που αφορά το ποσοστό υποκατάστασης των εναλλακτικών καυσίμων ο οποίος έχει προβλεφθεί να υλοποιηθεί έως το 2017.

Συνεπώς, όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύγκριση επιδόσεων και στόχων βασίζονται στο μετοχικό κεφάλαιο του 2009.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΙΛΟΥ TITAN
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 2006 2009
Kαμάρι 100% 100%
Πάτρα 100% 100%
Θεσσαλονίκη 100% 100%
Eλευσίνα 100% 100%
Kosjeric 100% 100%
Usje 100% 100%
Zlatna Panega 100% 100%
Pennsuco 100% 100%
Roanoke 100% 100%
Alexandria 50% 100%
Beni Suef 50% 100%
Tokat - 50%
Antea - 100%

Κατανομή Κοινωνικού Προϊόντος
του Ομίλου TITAN 2010

 • Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών πλέον εκείνων που προβλέπονται από το νόμο, ο Όμιλος κατέβαλε στους εργαζόμενους το ποσό των :
  € 239,1 εκατ.
 • Σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές:
  € 801,8 εκατ.
 • Για νέες επενδύσεις σε ακίνητες ενσωματώσεις:
  € 87,2 εκατ.
 • Με τη μορφή φόρων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
  € 90 εκατ. 
 • Προς τους μετόχους (Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας):
  € 17,2 εκατ.