Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Η κατασκευή νέας γραμμής παραγωγής στο Beni Suef στην Αίγυπτο

Α+ | A-

Η κατασκευή νέας γραµµής παραγωγής στο Beni Suef στην Αίγυπτο

Η κατασκευή µιας δεύτερης γραµµής παραγωγής στο εργοστάσιο τσιµέντου του ΤΙΤΑΝΑ που βρίσκεται κοντά στην πόλη Beni Suef της Αιγύπτου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η µεγαλύτερη πρόκληση ήταν η εφαρµογή αυστηρών προτύπων ασφάλειας από όλες τις πλευρές ενώ η λειτουργία του εργοστασίου συνεχιζόταν σε κανονικούς ρυθµούς.

Ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο µε τη µέθοδο «µε το κλειδί στο χέρι» ήταν η γαλλική Εταιρία Fives FCB σε συνεργασία µε τοπικούς εργολάβους. Πάνω από 1.000 άτοµα εργάζονταν σε καθηµερινή βάση για το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου κατασκευής. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος και η νέα γραµµή ξεκίνησε την παραγωγή µέσα στο τέταρτο τρίµηνο του 2009. Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµπληρώθηκαν συνολικά 6,5 εκατοµµύρια ανθρωποώρες εργασίας χωρίς να χαθεί χρόνος εργασίας από ατύχηµα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι κύριοι παράγοντες που θεωρούνται σηµαντικότεροι είναι οι ακόλουθοι:

  • Η αποτελεσµατική οργάνωση ασφάλειας που ακολούθησε ο ΤΙΤΑΝ και εξασφάλισε τη διαρκή παρακολούθηση και τη διατήρηση υπό τον άµεσο έλεγχό του της διαδικασίας έκδοσης των αδειών εργασίας για τις δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, των συναντήσεων για την ασφάλεια, των επιβραβεύσεων και των πειθαρχικών µέτρων για την ασφάλεια
  • Η ενσωµάτωση σαφών και αυστηρών προτύπων και οδηγιών για την υλοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων και η από κοινού αποδοχή κανόνων και απαιτήσεων ασφαλούς εργασίας 
  • Διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση από διεπιστηµονική οµάδα διαχείρισης από τοπικούς εµπειρογνώµονες και ειδικούς του ΤΙΤΑΝΑ 
  • Η συνεργασία µε οµάδα ανεξάρτητων εξειδικευµένων συµβούλων για την επιτόπια υποστήριξη σε θέµατα κατάρτισης ελέγχου εφαρµογής του Συστήµατος Ασφάλειας, διαδικασίας έκδοσης αδειών και διεξαγωγή µηνιαίων επιτόπιων ελέγχων 
  • Συνεχής επικοινωνία σχετικά µε τις επιδόσεις και διάδοση των διδαγµάτων από την ανάλυση τυχόν ατυχηµάτων ή παρ’ ολίγον ατυχηµάτων.