Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Κατανάλωση ενέργειας, «Για να τη διαχειριστούμε πρέπει πρώτα να τη μετρήσουμε»

Α+ | A-

Κατανάλωση ενέργειας - «Για να τη διαχειριστούµε πρέπει πρώτα να τη µετρήσουµε»

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των ενεργειακών επιδόσεων και τη µείωση της κατανάλωσης είναι η ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά µε το πώς, πότε και πού χρησιµοποιείται ενέργεια. Η συλλογή και καταγραφή αυτών των πληροφοριών είναι αναγκαία για τον ορισµό των τιµών βάσης και τη διαχείριση της χρήσης ενέργειας. Η κατανόηση της κατανάλωσης ενέργειας τώρα και στο παρελθόν είναι το κλειδί για τον εντοπισµό ευκαιριών που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξασφάλιση οικονοµικών ωφεληµάτων.

Το 2009 ο ΤΙΤΑΝ εγκατέστησε στο εργοστάσιο του Roanoke στις ΗΠΑ ένα σύστηµα παρακολούθησης ενέργειας σε πραγµατικό χρόνο µέσω ενός δικτύου ψηφιακών µετρητών που επιτρέπει τη συνεχή καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας και της ενεργειακής έντασης σε κάθε τµήµα των εγκαταστάσεων. Όλα τα µετρούµενα στοιχεία αποθηκεύονται σε µια κεντρική βάση δεδοµένων και οι τάσεις κατανάλωσης ενέργειας αναλύονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά την παύση της λειτουργίας ώστε να διαπιστώνεται πού και µε ποιον τρόπο µπορούν να επέλθουν βελτιώσεις. Το σύστηµα παρακολούθησης ενέργειας επέτρεψε ήδη τον εντοπισµό ευκαιριών για εξοικονόµηση ενέργειας οι οποίες το 2009 είχαν ως αθροιστικό αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 10M kWh ενέργειας ισοδύναµης αξίας $490.000.