Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Βελτίωση της ασφάλειας εργολάβων

Α+ | A-

Βελτίωση της ασφάλειας εργολάβων

Το «Διαβατήριο Ασφάλειας», µια νέα διαδικασία σύµφωνα µε την οποία όλα τα µέλη του εργολαβικού προσωπικού εφοδιάζονται µε µια ειδική κάρτα εισόδου, εφαρµόστηκε πιλοτικά µε επιτυχία και γενικεύτηκε το 2009 στα εργοστάσια τσιµέντου της Ελλάδας. Η κάρτα αυτή πιστοποιεί ότι ο εργαζόµενος κατέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις ειδικές επαγγελµατικές άδειες για την εργασία του και έχει επίσης ολοκληρώσει το πρόγραµµα κατάρτισης για την ασφάλεια.

Σηµαντικές αλλαγές έγιναν στη διαδικασία αξιολόγησης των εργολάβων, στο πλαίσιο των οποίων η καταλληλότητα ελέγχεται πριν από τη συµµετοχή των εργολάβων στις προκηρύξεις των διαγωνισµών για τα έργα της εταιρίας. Η προϋπόθεση αυτή οδήγησε στην κατάρτιση ενός καταλόγου προεπιλεγµένων εργολάβων για έργα υψηλού κινδύνου (π.χ. παροχή υπηρεσιών ανύψωσης µε τη χρήση γερανών, τοποθέτηση ικριωµάτων). Η αξιολόγηση των εργολάβων συµπληρώνεται µε περιστασιακούς ελέγχους που διεξάγονται επί τόπου, ενώ η συνολική επίδοση του εργολάβου βαθµολογείται κατά την περάτωση του έργου.

Ατοµικός Εξοπλισµός Ασφάλειας διανεµήθηκε στους αυτοαπασχολούµενους οδηγούς που χρησιµοποιεί ο ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα, ο αριθµός των οποίων υπερβαίνει τους 800. Η πρωτοβουλία αυτή χρηµατοδοτήθηκε πλήρως από την Εταιρία και η σωστή χρήση του εν λόγω εξοπλισµού παρακολουθείται µε τακτικούς επιτόπιους ελέγχους.