Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε νέες δραστηριότητες

Α+ | A-

Η δέσµευση του ΤΙΤΑΝΑ στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιµη ανάπτυξη αναδεικνύεται µε τον καλύτερο τρόπο στις αποφάσεις και δράσεις για την κατασκευή της νέας µονάδας παραγωγής τσιµέντου στην Αλβανία. Το σχέδιο υλοποίησης του όλου έργου (εγκατάσταση και ανάπτυξη παραγωγής, καθώς και δραστηριότητες εµπορίας στην περιοχή) συνοδεύτηκε από ειδική µελέτη κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεδοµένου ότι είναι η πρώτη φορά που δραστηριότητες τέτοιου είδους πραγµατοποιούνται στην περιοχή.

Η εφαρµογή διεθνών προτύπων και άριστων πρακτικών σε κάθε επίπεδο διευκολύνθηκε και υποστηρίχθηκε από τη συνεργασία µε το Διεθνή Οργανισµό Χρηµατοδότησης του αναπτυξιακού κλάδου της Διεθνούς Τράπεζας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ένα λεπτοµερές σχέδιο δράσης που διασφαλίζει την πρόληψη και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση κάθε πιθανής αρνητικής επίπτωσης σε κοινωνικό επίπεδο καταρτίστηκε µε ενδελεχή ανάλυση των δυνητικών άµεσων ή έµµεσων επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, την απασχόληση, την ασφάλεια και την υγιεινή κάθε οµάδας «συµ-µετόχων». Η εφαρµογή του ξεκίνησε πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων, εστιάζοντας µεταξύ άλλων στις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Επεξεργασία και εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης προµηθειών σύµφωνα µε τα πρότυπα SA8000 και OHSAS
  • Ανάπτυξη πλαισίου για την εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14000 
  • Σχεδιασµός και υλοποίηση πολιτικής επιλογής και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού που δίνει προτεραιότητα στη δηµιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης 
  • Συνεχή ανοικτή επικοινωνία µε όλες τις οµάδες «συµ-µετόχων» µέσω τοπικών γραφείων επικοινωνίας σε όλες τις γειτονικές κοινότητες, συναντήσεων διαβούλευσης, καθώς και της λειτουργίας ειδικής ιστοσελίδας 
  • Υλοποίηση πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της συνεργασίας µε τις τοπικές κοινότητες για την προώθηση βιώσιµων λύσεων σε όλα τα θέµατα που αφορούν προστασία περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια και κοινωνική ανάπτυξη 
  • Ανάπτυξη και λειτουργία του δεύτερου πιστοποιηµένου Κέντρου Τεχνικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης της χώρας 
  • Υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης για τους εργαζόµενους που θα απασχοληθούν στις νέες δραστηριότητες και τους κύριους συµ-µετόχους 
  • Προώθηση σχεδίων συνεργασίας που αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εµπειρίας καθώς και άριστων πρακτικών στους τοµείς της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος και ενισχύουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη και τη βιώσιµη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο

Η υλοποίηση αυτού του έργου έχει συµπεριληφθεί στη διαδικασία ανεξάρτητης αξιολόγησης που εφαρµόζει ο Όµιλος (Δείτε Έκθεση Διασφάλισης από την DNV). Εσωτερικοί και ανεξάρτητοι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, καθώς και συνεντεύξεις µε εκπροσώπους των ενδιαφεροµένων µερών. Τα θετικά αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα αποτυπώνονται στα σχόλια των εργαζοµένων και όσων άλλων συµµετέχουν στην υλοποίησή του.

«Ο TITAN επέδειξε υψηλό βαθµό δέσµευσης στην απόφασή του να διασφαλίσει την υπεύθυνη κατασκευή του έργου σύµφωνα µε τις εταιρικές πολιτικές και τα εταιρικά πρότυπα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην πρόσληψη και συµµετοχή άρτια καταρτισµένου και αφοσιωµένου προσωπικού και συνεργατών για την υλοποίηση του έργου. Η πρόθεση εφαρµογής άριστων πρακτικών ήταν σαφής και, σε κάποιες περιπτώσεις, ξεπέρασε τις προσδοκίες της Τράπεζας. Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα αξιολογήθηκαν µε ιδιαίτερη προσοχή σε αρχικό στάδιο και ο ΤΙΤΑΝ προσπάθησε να τα αντιµετωπίσει µε αποτελεσµατικό, καινοτόµο και διαφανή τρόπο. Επίσης, ο ΤΙΤΑΝ αξιοποίησε το έργο αυτό ως ευκαιρία ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργολάβων του και διασφάλισης συνθηκών δίκαιης µεταχείρισης των εργαζοµένων».

Larissa Luy, Senior Environmental & Social Specialist: Environment and Social Development Department, IFC

«Σε µία σχετικά υποβαθµισµένη περιοχή της Αλβανίας, ο ΤITAN προχώρησε σε καινοτοµίες για τον περιορισµό των πιθανολογούµενων ως αρνητικών επιπτώσεων στις τοπικές κοινότητες, όχι µόνο µε οικονοµική συνεισφορά, αλλά κυρίως µε συµβολή στη δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης. Με την προσφορά εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάλληλων να δώσουν στα µέλη των τοπικών κοινοτήτων ευκαιρίες µάθησης, ανάπτυξης νέων προσόντων και απασχόλησης που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιµες. Έτσι ο ΤΙΤΑΝ επιβεβαιώνει ότι είναι ένας υπεύθυνος επενδυτής και συµβάλλει στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας και πολλαπλασιαστικών ωφελειών για τις τοπικές κοινότητες».

Michaela S. Bergman, Senior Social and Gender Policy Adviser, Environment and Sustainability Department, EBRD