Τετάρτη 31 Μαϊου 2023
Case Studies

Διαχείριση πρώτων υλών και συνέργιες μεταξύ των λατομείων

Α+ | A-

Διαχείριση πρώτων υλών και συνέργειες µεταξύ των λατοµείων

Η ελαχιστοποίηση των απορριµµάτων από την παραγωγή πρώτων υλών, εκτός από την παράταση του κύκλου ζωής στρατηγικών αποθεµάτων, έχει φέρει στο προσκήνιο νέες συνέργειες και τρόπους διαχείρισης των λατοµείων αδρανών του Οµίλου ΤΙΤΑΝ. Ένα ενδεικτικό παράδειγµα αυτής της πρακτικής είναι η περίπτωση δύο λατοµείων, του Ξηρορέµατος και της Μαλακάσας στην Αττική, που βρίσκονται σε απόσταση 55 χλµ. το ένα από το άλλο. Η βασική ιδέα αυτής της προσπάθειας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα συνίσταται στην όσο το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση του ετήσιου πλεονάσµατος κόκκινου ασβεστόλιθου από το λατοµείο Ξηρορέµατος (δυτική Αττική), που δεν απορροφάται από την τοπική αγορά παραγωγών έτοιµου σκυροδέµατος.

Αποστέλλοντας το ετήσιο πλεόνασµα ασβεστολίθου από το λατοµείο Ξηρορέµατος –που διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για τα αδρανή υλικά– στη Μαλακάσα, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ αποφεύγει τη συσσώρευση αυτού του υλικού σε χώρους του λατοµείου. Η συσσώρευση του υλικου θα περιόριζε στην περίπτωση αυτή τη δυνατότητα ορθολογικής ανάπτυξης των ενεργών αναβαθµίδων.
Καθώς το λατοµείο της Μαλακάσας χρειάζεται αργιλώδη ασβεστόλιθο και µεγάλες ποσότητες εδάφους καλής ποιότητας, ο ΤΙΤΑΝ είναι σε θέση να παράγει και να διαθέτει µεγάλο µέρος των αδρανών αυτών από τη Μαλακάσα, επωφελούµενος των συνθηκών της τοπικής αγοράς. Επιπλέον, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ χρησιµοποιεί αυτό το πλεόνασµα από το Ξηρόρεµα ως υλικό αναπλήρωσης του ανώτερου στρώµατος του εδάφους στο πλαίσιο του σχεδίου αποκατάστασης που εφαρµόζεται στη Μαλακάσα. Γίνεται έτσι σαφές ότι ένα υλικό που είναι πλεονασµατικό σε µία περίπτωση µπορεί να είναι χρήσιµο σε µια άλλη, οδηγώντας σε ουσιαστικές συνέργειες και βελτιώσεις τόσο από οικονοµική όσο και από περιβαλλοντική άποψη.