Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Δέσμευση με τους Εργαζόμενους και τους Συμ-μετόχους

Α+ | A-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜ-ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 2011-2015
Εργαζόμενοι και εκπρόσωποι Υγεία και ασφάλεια, συνθήκες εργασίας, σταθερότητα, συνέχεια Ασφάλεια και υγεία, ικανότητες ηγεσίας και προσαρμογής, εμπέδωση των εταιρικών αξιών και ενίσχυση του εθελοντισμού
Μέτοχοι Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την ΕΚΕ, ανάληψη ηγετικού ρόλου στις τοπικές αγορές, περισσότερο επιθετικοί στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καλός συσχετισμός εστίασης στο κοινωνικό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συναντήσεις, επαφές και βελτίωση της επισκόπησης των αποτελεσμάτων και της επικοινωνίας σε στόχους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς, επίτευξη στόχων και συνεχής αυτοβελτίωση σε όλα τα επίπεδα
Εργολάβοι και προμηθευτές Ασφάλεια, συνθήκες εργασίας, προώθηση συνεργασίας πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων, συνθήκες αγοράς Συνέχεια και επέκταση της προσπάθειας για μεταφορά γνώσης, συστημάτων, μεθόδων εργασίας και εμπειρίας στη σφαίρα επιρροής
Πελάτες Ποιότητα, συνθήκες αγοράς, περιβαλλοντική βιωσιμότητα προϊόντων Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων, προώθηση της αξιοποίησης νέων προϊόντων, συνεργασία για την καλύτερη ανάλυση και μέτρηση του κύκλου ζωής των προϊόντων
Κοινότητες Βελτίωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού  αποτυπώματος, συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και στην δημιουργία αμοιβαίας ωφέλειας Μεταφορά εμπειριών, γνώσης και καλών πρακτικών, ανάληψη συλλογικής δράσης για την υποστήριξη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων
Κυβερνητικές Αρχές Έμφαση σε εθνικές προτεραιότητες, όπως η παιδική φτώχεια, η ανεργία των νέων, κ.α. Συμμετοχή και δράση στο πλαίσιο τοπικών και εθνικών δικτύων και πρωτοβουλιών για την ΕΚΕ, σύνδεση επιχειρηματικών στόχων και πρωτοβουλιών με εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Εστίαση στο να ”κάνεις περισσότερο καλό εκεί όπου κατ’ ανάγκη υπάρχουν οι περισσότερες δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις” από τη δραστηριότητα, επέκταση των συνεργασιών και συμπράξεων, ανάληψη ηγετικού ρόλου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο Επένδυση στη βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, ενίσχυση των τοπικών συμπράξεων και πρωτοβουλιών, περαιτέρω βελτίωση της δημοσίευσης πληροφοριών και της διαβούλευσης
Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις Προώθηση και υποστήριξη της εφαρμογής του προτύπου ηγεσίας που προτείνει το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.
Συμμετοχή και υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου για το 2015
Υποστήριξη των τοπικών δικτύων και συνεργασιών για την προώθηση της ΕΚΕ στην Αλβανία και το Κόσοβο, συμμετοχή στην ηγετική ομάδα της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου
1ο Βραβείο για την Ποιότητα
του Απολογισμού ΕΚΕ
και Βιώσιμης Ανάπτυξης


Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των απολογισμών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης που εκδίδουν ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανέδειξε πρώτο τον Απολογισμό του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το 2009.

Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση που διενεργείται από το τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξετάζει την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών και κριτηρίων για την έκδοση Απολογισμών του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI, G3).

Οι Απολογισμοί αξιολογούνται ανάλογα με την “πληρότητα”, την “ποιότητα” και την “ουσιαστικότητα” των περιεχομένων τους συγκρινόμενοι με τα προτεινόμενα κατά το διεθνές πρότυπο GRI.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το 2009 παρουσιάσθηκαν σε ειδικό Φόρουμ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2010.