Τετάρτη 31 Μαϊου 2023

Εργαζόμενοι

Α+ | A-

Κάθε εργαζόμενος στον TITANΑ είναι πρεσβευτής των εταιρικών αξιών και της κουλτούρας του Ομίλου. Η σύμπραξη με τους εργαζόμενους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδιώξεων του ΤΙΤΑΝΑ και συνδέεται άμεσα με την απαιτούμενη αλλαγή συμπεριφοράς, την καινοτόμο σκέψη και τα κίνητρα για συνεχή αυτοβελτίωση.

Πρώτα από όλα, όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται πλήρως για κάθε θέμα, πιθανές αλλαγές και μελλοντικές προοπτικές μέσα από τακτικές συναντήσεις με τη διοίκηση, οι οποίες οργανώνονται σε κάθε επιχειρησιακή μονάδα και χώρα. Ημέρες επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, σφυγμομετρήσεις γνώμης, καθώς επίσης ψηφιακές ψηφοφορίες και υπηρεσίες εσωτερικού διαδικτύου χρησιμοποιούνται για να γίνουν γνωστές οι απόψεις των εργαζόμενων για διάφορα θέματα, τα οποία καλύπτουν την επιχειρηματική στρατηγική, τα εταιρικά πρότυπα και τις πολιτικές, τις επιδόσεις και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου.

Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι των ενώσεών τους καλούνται να παρακολουθήσουν τα φόρουμ συμ-μετόχων και να ενώσουν τις προσπάθειές τους με εκείνες των εταιρικών προγραμμάτων εθελοντισμού, όπως οι δενδροφυτεύσεις, η αιμοδοσία, τα στεγαστικά προγράμματα για όσους έχουν ανάγκη και άλλα πολλά. Το 2010 μία προσπάθεια για την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας, της γνώσης και των καλών πρακτικών από την υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού ξεκίνησε με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας του Ομίλου και συγκεκριμένα :

 • Ασφάλεια
 • Μέριμνα για το περιβάλλον
 • Εκπαίδευση και Κοινωνική αλληλεγγύη

Νέες ιδέες και προγράμματα έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται από την άμεση ανταπόκριση των τοπικών ομάδων διοίκησης και των εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία «Amber Alert» με ειδικευμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα, η οποία συνδέει τους εργαζόμενους του ΤΙΤΑΝΑ με ένα μεγάλο δίκτυο 700 οδηγών οχημάτων που καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια, έτοιμο να παράσχει υπηρεσίες για επείγουσες περιπτώσεις εντοπισμού ανηλίκων.

Εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Antea, Αλβανία 2010

Κατανομή Κοινωνικού Προϊόντος
του Ομίλου TITAN 2010

 • Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών πλέον εκείνων που προβλέπονται από το νόμο, ο Όμιλος κατέβαλε στους εργαζόμενους το ποσό των :
  € 239,1 εκατ.
 • Σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές:
  € 801,8 εκατ.
 • Για νέες επενδύσεις σε ακίνητες ενσωματώσεις:
  € 87,2 εκατ.
 • Με τη μορφή φόρων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
  € 90 εκατ. 
 • Προς τους μετόχους (Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας):
  € 17,2 εκατ.