Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Προμηθευτές

Α+ | A-

Ο ΤΙTAN αναγνώρισε έγκαιρα ότι η εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζει την εκπλήρωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Ξεκινώντας από το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε., αναλήφθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες για τη διάδοση, τη μετάδοση και την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας αυτόβουλης δέσμευσης στις δέκα αρχές του Συμφώνου μεταξύ των προμηθευτών του ΤΙΤΑΝΑ, ιδιαίτερα των εργολάβων. Η προσπάθεια αυτή είχε περιορισμένη ανταπόκριση κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους των εταιριών, της περιορισμένης τους έκθεσης σε εξωτερικές προκλήσεις και της έλλειψης κατάλληλων πόρων.

Εν’ όψει των δυσκολιών ευαισθητοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο ΤΙΤΑΝ ένωσε τις προσπάθειές του με άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες το 2006 με στόχο τη δημιουργία νέων εργαλείων για μια πιο υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας πέραν της νόμιμης συμμόρφωσης. Ως συν-υπεύθυνος για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ο ΤΙΤΑΝ συνέβαλε στη δημιουργία της πρώτης πανευρωπαϊκής πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξης των προμηθευτών για την τήρηση των διεθνών προτύπων, όπως αυτά καθορίζονται σε συνάρτηση με τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, απεστάλησαν περισσότερες από 200 επιστολές στους προμηθευτές του ΤΙΤΑΝΑ για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους, να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τα συναφή ζητήματα και να τους δεσμεύσουν σε κοινή δράση. Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκε το 40% των αποδεκτών της, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για περισσότερη ενημέρωση, γνώση και συλλογική δράση.

Στη διαβούλευση με συμ-μετόχους, που πραγματοποίηθηκε το Μάρτιο του 2010 στο εργοστάσιο Καμαρίου, ο ΤITAN πρότεινε και ανέλαβε την ευθύνη, μαζί με άλλες βιομηχανίες, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σεμινάρια ασφάλειας για τους ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τους υπεύθυνους των εργολαβικών συνεργείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου και, ως εκ τούτου, απασχολούνται και από τον ΤΙΤΑΝΑ στην Ελευσίνα και στο Καμάρι.

Ο στόχος ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι ιδιοκτήτες και οι διευθύνοντες ως προς το ζήτημα της ασφάλειας και να περάσει το μήνυμα «ασφάλεια σημαίνει κέρδος για την επιχείρηση». Για το σκοπό αυτό, η έμφαση δόθηκε κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη συμπεριφορά και δευτερευόντως σε καθαρά τεχνικά ζητήματα. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε τρείς κύκλους και το παρακολούθησαν συνολικά 110 άτομα.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (EU-OSHA) στο πλαίσιο της διετούς εκστρατείας της για την «Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – Ασφαλής Συντήρηση» χαρακτήρισε την κοινή αυτή πρωτοβουλία ως «συνιστώμενη πρακτική» και την προωθεί ανάλογα μέσω του σχετικού διαδικτυακού τόπου. Η μεγάλη ανταπόκριση στην πρωτοβουλία αυτή οδήγησε στη συνέχιση και στην επέκταση παρόμοιων σεμιναρίων και σε άλλες περιοχές όπου αναπτύσσει δραστηριότητα ο ΤΙΤΑΝ και συγκεκριμένα στις Νομαρχίες Αχαΐας και Ιωαννίνων, με συμμετοχή συνολικά 70 και 50 ατόμων αντίστοιχα.

Το 2010 ο TITAN επίσης υποστήριξε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την ΕΚΕ (CSR Europe) ώστε να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου πληροφοριών και υποστήριξης για θέματα βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο νέος ιστότοπος με συναφές περιεχόμενο θα λειτουργήσει από το Γραφείο του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. σε συνεργασία με το CSR Europe, με σκοπό να διευκολύνει τους επαγγελματίες, αφενός να αναζητούν και να εντοπίζουν σχετικές πληροφορίες, αφετέρου να υποστηρίζονται στην επιλογή και ενσωμάτωση εργαλείων και πρακτικών για θέματα όπως ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος και καταπολέμηση της διαφθοράς στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος, ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ, να προσαρμόσει και να προωθήσει την ελληνική έκδοση αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας, με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή της και από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

 

Κατανομή Κοινωνικού Προϊόντος
του Ομίλου TITAN 2010

 • Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών πλέον εκείνων που προβλέπονται από το νόμο, ο Όμιλος κατέβαλε στους εργαζόμενους το ποσό των :
  € 239,1 εκατ.
 • Σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές:
  € 801,8 εκατ.
 • Για νέες επενδύσεις σε ακίνητες ενσωματώσεις:
  € 87,2 εκατ.
 • Με τη μορφή φόρων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
  € 90 εκατ. 
 • Προς τους μετόχους (Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας):
  € 17,2 εκατ.