Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής

Α+ | A-

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, οι πρόσθετες προσπάθειες του Ομίλου συνδέονται με πλήθος προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που υλοποιούνται ή υποστηρίζονται σε συνεργασία με βασικούς συμ-μετόχους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα εξής:

 • «ECOSERVE»: Εντοπισμός των αναγκών της Ευρωπαϊκής κατασκευαστικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης για προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής. 
 • «LABELAGRIWASTE»: Χρήση των γεωργι κών απορριμμάτων στην τσιμεντοβιομηχανία. 
 • «PERLITE REJECTS UTILIZATION»: Χρήση των παραπροϊόντων της μεταλλευτικής βιομηχανίας ως πρώτων υλών για την παραγωγή τσιμέντου. 
 • «RED MUD FOR CLINKER»: Χρήση ενός παραπροϊόντος της βιομηχανίας αλουμινίου ως πρώτης ύλης για την παραγωγή κλίνκερ. 
 • «KONIAMATA ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΥΣ»: Ανάπτυξη συστήματος για τη βελτίωση της αντοχής των κτιρίων στους σεισμούς. 
 • «ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΑΡΓΙΛΟΙ ΚΑΙ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»: Προσομείωση ιστορικών κονιαμάτων από τεχνητές αργίλους και ποζολάνες για την παραγωγή κατάλληλων υλικών αποκατάστασης. 
 • «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ»: Διερεύνηση των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και εξειδικευμένα στελέχη του κλάδου τσιμέντου με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία για την Έρευνα στον Κλάδο Τσιμέντου (ECRA) και την Πρωτοβουλία CSI, την Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (CEMBUREAU). 
 • «CLINKER MINERALS AND CSH NANOSTRUCTURES» : Επαλήθευση των αποτελεσμάτων έρευνας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέτης (MIT) προσομοίωςης της νανο-δομής των βασικών ορυκτών συστατικών του κλίνκερ και της ενυδάτωσής τους ώστε να καταλήξουν στις παραμέτρους που επηρεάζουν την ισχύ και την αντοχή τους. 
 • «CAL/MOD»: Προσομοίωση του κύκλου παραγωγής για την διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα εντός της διαδικασίας παραγωγής σε σνεργασία με επτά Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εταίρους από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία. 
 • «ΑΡΙΣΤΟΝ»: Ενσωμάτωση του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) στο τσιμέντο και στο τσιμεντοκονίαμα ώστε να ενεργοποιηθεί η φωτοκαταλυτική δράση για καθαρότερη ατμόσφαιρα. 
 • «ΤΕΦΡΟΔΟΣ»: Κοινή ερευνητική προσπάθεια με τέσσερα πανεπιστήμια, η οποία στοχεύει στην κατασκευή ενός δρόμου κανονικού κυκλοφοριακού φόρτου με ελάχιστο φορτίο άνθρακα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πρώτες ύλες και υδραυλικά συνδετικά υλικά με ελάχιστη περιεκτικότητα σε κλίνκερ.

 

 

Στόχος του Οµίλου για εκποµπές CO2
Μείωση των ειδικών εκποµπών CO2 κατά 22% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 1990.

Στόχος 2015: 628kg CO2 ανά τόνο προϊόντος δηλαδή κατά 5% χαµηλότερο από τις προβλέψεις του WBCSD/CSI για το 2015.

Στόχος Οµίλου για εναλλακτικά καύσιµα
Αντικατάσταση συµβατικών καυσίµων µε εναλλακτικά σε ποσοστό 10% (σε θερµιδική βάση) έως το 2017.