Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Αέριες Εκπομπές

Α+ | A-

Σκόνη

Η σκόνη είναι σημαντικός βιομηχανικός παράγοντας ρύπανσης του περιβάλλοντος. Στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, η κυριότερη εστία εκπομπής σκόνης είναι η παραγωγική διαδικασία. Αιωρούμενη σκόνη δημιουργείται ωστόσο και κατά τη μεταφορά των υλικών.

Η συνεχής μέτρηση και παρακολούθηση των εκπομπών αιωρούμενης σκόνης δεν είναι εφικτή. Ο Όμιλος υλοποιεί ένα πρόγραμμα περιοδικών μετρήσεων τόσο για να διαφυλάξει την υγεία των εργαζομένων όσο και για να περιορίσει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις στις γειτονικές περιοχές. Πρόσθετη μέριμνα λαμβάνεται για τη διασφάλιση της σωστής συντήρησης και της βέλτιστης λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, καθώς και για την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τη μεταφορά υλικών τόσο στο χώρο του εργοστασίου όσο και έξω από αυτόν.

Το 2010 οι συνολικές εκπομπές σκόνης ήταν 1.866 τόνοι, ενώ οι ειδικές εκπομπές ήταν 153,6g/τόνο κλίνκερ. Ο αναθεωρημένος στόχος για το 2015 είναι να περιορισθεί η εκπομπή σκόνης σε 95g/τόνο κλίνκερ.

Μία αύξηση των εκπομπών σκόνης κατά 10% καταγράφεται το 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι συχνές και μη συνηθισμένες διακοπές και επανεκκινήσεις της λειτουργίας των εργοστασίων καθ’όλη τη διάρκεια του έτους δεν επέτρεψαν τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία και αξιοποίηση του εξοπλισμού αποκονίωσης με αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έκανε σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για να μειώσει τις εκπομπές αυτές. Τα ηλεκτροστατικά φίλτρα (ESP) των κλιβάνων είτε αναβαθμίστηκαν σε υβριδικά φίλτρα, είτε αντικαταστάθηκαν πλήρως από σακκόφιλτρα (στα εργοστάσια στο Καμάρι, την Πάτρα και τη Zlatna Panega). Περαιτέρω αναβαθμίσεις έχουν εγκριθεί και θα υλοποιηθούν εντός των επομένων ετών στα εργοστάσια της Αλεξάνδρειας, του Beni Suef και του Roanoke. Έχουν ενταθεί επίσης οι προσπάθειες για σωστή συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού ελέγχου της σκόνης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί για το 2015.

ΝOx

Η καύση σε υψηλές θερμοκρασίες οδηγεί στη δημιουργία και εκπομπή οξειδίων του αζώτου (ΝOx). Επιστημονικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι το άζωτο οδηγεί στη δημιουργία όξινης βροχής και αιθαλομίχλης.

Το 2010, οι εκπομπές ΝOx ήταν 22.561 τόνοι, ενώ οι ειδικές εκπομπές ήταν 1.857g/τόνο κλίνκερ. Όπως και στην περίπτωση των εκπομπών σκόνης, οι εκπομπές αυτές ήταν εντός των ορίων που καθορίζονται στους περιβαλλοντικούς όρους των επιμέρους αδειών λειτουργίας. Ο αναθεωρημένος στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το 2015 είναι ο περιορισμός των εκπομπών αυτών σε 1.670g/τόνο κλίνκερ, ή μείωση κατά 45% σε σύγκριση με το 2003.

SOx

Η παρουσία θείου (S) στις πρώτες ύλες είναι η πρωταρχική πηγή εκπομπών οξειδίων του θείου (SOx), οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία όξινης βροχής. Είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας να περιορισθούν οι εκπομπές αυτές στο ελάχιστο δυνατό.

Το 2010 οι εκπομπές SOx ήταν 2.567 τόνοι, ενώ οι ειδικές εκπομπές ήταν 211,3g/τόνο κλίνκερ. Για μια ακόμη χρονιά, σε πολλά εργοστάσια του Ομίλου, οι εκπομπές SOx ήσαν αμελητέες, ενώ σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ χαμηλότερες από εκείνες που επιτρέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι των αδειών λειτουργίας.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες εξαγορές, τις αλλαγές μετοχικής σύνθεσης και τις νέες γραμμές παραγωγής που άρχισαν να λειτουργούν το 2004, ο αναθεωρημένος στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για τις εκπομπές SOx είναι 240g/τόνο κλίνκερ, με ορίζοντα επίτευξης έως το 2015.

Στόχος του Ομίλου είναι να διατηρήσει και να βελτιώσει στο μέλλον τις ήδη καλές επιδόσεις
του στον τομέα αυτό.

 

Στόχοι Οµίλου για εκποµπές σκόνης και αερίων

 Μείωση των ειδικών εκποµπών σκόνης κατά 65% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 2003.

Στόχος 2015: 95g/τόνο κλίνκερ

 Μείωση των ειδικών εκποµπών NOx κατά 45% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 2003.

Διατήρηση του στόχου των 1670g/τόνο κλίνκερ που τέθηκε το 2008 για τις εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του Οµίλου το 2009.

 Μείωση των ειδικών εκποµπών SOx κατά 51% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 2003.

Στόχος 2015: 240g/τόνο κλίνκερ.

Στόχοι Οµίλου για την κατανάλωση νερού

 Χαρτογράφηση και περιορισµός της ειδικής κατανάλωσης νερού

Στόχος 2015: 350lt/τόνο τσιµέντου