Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Α+ | A-

Η κλιματική αλλαγή παραμένει η πλέον σημαντική πρόκληση για την ανθρωπότητα. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού, αυξάνει και τη ζήτηση για δομικά υλικά. Η ανάγκη να προκαλούμε λιγότερο κακό κατά την παραγωγή των προϊόντων μας, αλλά και περισσότερο καλό όταν σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε νέα προϊόντα με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα και ένα μεγαλύτερο και φιλικότερο προς το περιβάλλον κύκλο ζωής αποτελούν τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.

Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, η οικονομική ύφεση δεν επηρέασε τη στρατηγική του και το σχέδιο δράσης για την περαιτέρω βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του έως το 2015. Η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένουν στον πυρήνα της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου και το 2010 δαπανήθηκαν για το σκοπό αυτό €27,1 εκατ. σε σχετικές επενδύσεις (βλ. Γενική επισκόπηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010).

Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εστιάζει τόσο στη συλλογική δράση μέσω κοινών πρωτοβουλιών του κλάδου, όσο και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, ώστε να επιτευχθούν υψηλά πρότυπα απόδοσης σε όλους τους τομείς και ιδιαιτέρως στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στη χρήση πρώτων υλών, στη μείωση των εκπομπών αερίων και στη διαχείριση απορριμμάτων. Ωστόσο, σε ορισμένους τομείς, όπως η υποκατάσταση των συμβατικών ορυκτών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα και η εκτενέστερη χρήση σύμμεικτων τσιμέντων είναι τομείς όπου χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση.

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αντιμετωπίζεται ως πρόκληση αλλά και ως ευκαιρία, και συνεπώς, όλοι οι αναθεωρημένοι από το 2009 περιβαλλοντικοί στόχοι του Ομίλου, έχουν ήδη αναλυθεί σε τοπικά σχέδια δράσης τα οποία συντονίζονται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται από τη Διοίκηση με την υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης του Ομίλου.
 

Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Επιδόσεις εργοστασίων τσιμέντου (πρόσθετοι δείκτες)

Περιγραφή 2007 2008 2009 2010
Συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας, TJ 39,088 42,822 37,033 42,919
Συνολική κατανάλωση εναλλακτικών καυσίμων, τόνοι 25,500 21,160 30,570 32,290
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας GWh 1,509 1,655 1,504 1,639
Συνολική κατανάλωση νερού, μ3 10,5 εκατ. 8,2 εκατ. 6,3 εκατ. 5,3 εκατ.
Συνολική κατανάλωση πρώτων υλών, τόνοι 19,5 εκατ. 21,7 εκατ. 18,9 εκατ. 21,3 εκατ.
Συνολική κατανάλωση εναλλακτικών πρώτων υλών, τόνοι 1,4 εκατ. 1,5 εκατ. 1,3 εκατ. 1,1 εκατ.

 
 
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Σύνολο δραστηριοτήτων

Περιγραφή 2007 2008 2009 2010
Σύνολο πρώτων υλών που εξορύχθηκαν, τόνοι
(υγρή βάση)
38.7 εκατ. 36,6 εκατ. 29.6 εκατ. 31.0 εκατ.
Σύνολο πρώτων υλών που καταναλώθηκαν

Για παραγωγή τσιμέντου, τόνοι (ξηρή βάση)

Για σκυρόδεμα, κονιάματα και τσιμεντόλιθους, τόνοι
(υγρή βάση)

 
19,5 εκατ.

 
21,7 εκατ.

 
18,9 εκατ.

 
21,3 εκατ.
13,0 εκατ. 11,3 εκατ. 7,9 εκατ. 7,7 εκατ.
Συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας, TJ 39,176 42,924 37,257 43,155
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, TJ 5,803 6,305 5,797 6,252
Συνολικές άμεσες εκπομπές CO2, τόνοι (2) (μικτές) 10,3 εκατ. 10,6 εκατ. 8,7 εκατ. 10,1 εκατ.
Συνολικές άμεσες εκπομπές CO2(1) (καθαρές), τόνοι(2) 10,3 εκατ. 10,6 εκατ. 8,7 εκατ. 10,1 εκατ.
Συνολική κατανάλωση νερού, m3 41,6 εκατ. 35,4 εκατ. 32,4 εκατ. 16,7 εκατ.
Ανακύκλωση (σε τρίτους) απορριμμάτων, τόνοι 374,717 550,775 146,533 145,032

(1) Οι εκπομπές CO2 πριν το 2008 δεν περιλαμβάνουν εκπομπές που προέρχονται από τη χρήση κινητών μηχανημάτων μέσα στις εγκαταστάσεις.
(2) Οι συνολικές εκπομπές για την περίοδο 1990-2008 έχουν υπολογισθεί εξαρχής το 2009, σύμφωνα με τις αρχές του σχετικού Πρωτοκόλου του WBCSD/CSI, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές στο κεφάλαιο του Ομίλου ΤΙΤΑΝ (Αίγυπτος και Τουρκία).

Στόχος του Οµίλου για εκποµπές CO2
Μείωση των ειδικών εκποµπών CO2 κατά 22% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 1990.

Στόχος 2015: 628kg CO2 ανά τόνο προϊόντος δηλαδή κατά 5% χαµηλότερο από τις προβλέψεις του WBCSD/CSI για το 2015.

Στόχος Οµίλου για εναλλακτικά καύσιµα
Αντικατάσταση συµβατικών καυσίµων µε εναλλακτικά σε ποσοστό 10% (σε θερµιδική βάση) έως το 2017.