Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Διαχείριση Λατομείων και Βιοποικιλότητα

Α+ | A-

Η κατάλληλη διαχείριση και προστασία της βιοποικιλότητας έχει αναδειχθεί πλέον παγκόσμια ως το σημαντικότερο ζήτημα για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μετά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο ΤΙΤΑΝ έχει αναλάβει σχετική δράση για την προστασία της βιοποικιλότητας τόσο σε παγκόσμιο και κλαδικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της συλλογικής κλαδικής προσπάθειας με την Πρωτοβουλία CSI δύο βασικοί δείκτες μέτρησης των επιδόσεων (KPIs) υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στους ετήσιους Απολογισμούς μετά από σχετική διαβούλευση. Οι δείκτες αυτοί εξειδικεύουν και αντικαθιστούν τους συναφείς δείκτες του GRI αποδίδοντας καλύτερα τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και ορίζονται ως εξής:

KPI 1: Αριθμός ενεργών λατομείων που βρίσκονται εντός, περιλαμβάνουν ή είναι παρακείμενα σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλής αξίας βιοποικιλότητας (όπως ορίζονται από το GRI EN11) και

KPI 2: ποσοστό (%) των εγκαταστάσεων με υψηλή αξία βιοποικιλότητας (σύμφωνα με το KPI 1) όπου υλοποιούνται σχέδια διαχείρισης της βιοποικιλότητας.

Σύμφωνα με αυτούς τους δείκτες, ο αριθμός των ενεργών λατομείων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ που περιλαμβάνονται ή γειτνιάζουν με περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας ανέρχεται σε πέντε λατομεία συνολικά έναντι τριών που είχαν αναφερθεί το 2009. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εξαγορά δύο νέων λατομείων στην Ελλάδα που βρίσκονται εντός μιας προστατευμένης από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura της Ε.Ε.

 

Οι πρωτοβουλίες του ΤΙΤΑΝΑ για την προστασία της βιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσης όπως:

 • Εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, την ανάπτυξη προγραμμάτων αποκατάστασης λατομείων και την διάδοση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης της βιοποικιλότητας όπως ακολούθως:
   
 • Λατομείο Pennsuco, Miami Dade, Φλόριντα (Η.Π.Α): Σύμφωνα με τη νέα άδεια εξόρυξης (Απρίλιος 2010) και στο πλαίσιο του Σχεδίου για το Lake Belt, που εκπόνησε το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των Η.Π.Α, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποκαθιστά συστηματικά τις περιοχές των παραλίμνιων ζωνών στις λίμνες που δημιουργούνται από την εξόφληση των λατομείων και στα παρακείμενα έλη απομακρύνοντας τα εξωτικά είδη δένδρων και αποκαθιστώντας την ενδημική χλωρίδα. Ταυτόχρονα, λαμβάνει ειδική μέριμνα για όλα τα είδη πανίδας που εντοπίζονται και ειδικότερα για εκείνα που θεωρούνται προστατευόμενα.
   
 • Λατομείο «Center Sand» Ορλάντο, Φλόριντα (Η.Π.Α): Ο Όμιλος TITAN έκανε μετεγκατάσταση του πληθυσμού της χελώνας Gopher Tortoise που ανήκει στον κατάλογο προστατευομένων ειδών, σε ένα καινούργιο καταφύγιο, για προστασία από μελλοντικές εξορυκτικές δραστηριότητες. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προσπάθειας αυτής είναι συνεχής.
   
 • Λατομείο Zlatna Panega (Βουλγαρία): Με πρωτοβουλία και συντονισμό του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση από εξειδικευμένους ανεξάρτητους συμβούλους στο λατομείο ασβεστολίθου και μάργας μέρος του οποίου βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura της Ε.Ε. Εκπονήθηκε και είναι ήδη σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης ενός είδους άγριας ορχιδέας από το χώρο επέκτασης του λατομείου σε παρακείμενη περιοχή μελλοντικής αποκατάστασης (δημιουργία καταφυγίου άγριας ζωής).
   
 • Νέο εργοστάσιο τσιμέντου στην Αλβανία: Ο Όμιλος TITAN ήδη υλοποιεί ένα σχέδιο αναδάσωσης συνολικής έκτασης 2.500 στρεμμάτων.
   
 • Λατομεία ποζολάνης που λειτουργούν εντός περιοχών Natura στη νήσο Μήλο και στην Πέλλα (Βόρεια Ελλάδα): ο Όμιλος TITAN ήδη εφαρμόζει μέτρα για την προστασία της οχιάς της Μήλου και της μεσογειακής φώκιας ενώ έχει αναθέσει μελέτη αξιολόγησης της βιοποικιλότητας για την καταγραφή των «αρχικών συνθηκών αναφοράς» στη Μήλο και στην Πέλλα ειδικότερα για τους πληθυσμούς πουλιών.
   
 • Λατομείο Άρτιμες (εργοστάσιο τσιμέντου στην Πάτρα): ο Όμιλος TITAN ολοκλήρωσε πρόσφατα μελέτη αξιολόγησης της βιοποικιλότητας βάσει της υλοποιούμενης σταδιακής αποκατάστασης της φυσικής διαδοχής και της φυτικής ποικιλότητας της λατομικής περιοχής.

O TITAN παράλληλα προωθεί συστηματικά τη δενδροφύτευση και την αποκατάστση περιοχών τόσο εντός των λατομείων όσο και σε περιοχές υπο αναδάσωση. Ο συνολικός αριθμός δένδρων που έχουν φυτευθεί μέχρι σήμερα μόνο στην Ελλάδα ανέρχεται σε 1.650.000 δένδρα. Επιπροσθέτως έχουν αποκατασταθεί περισσότερα από 700 στρέμματα με τη μέθοδο της «υδροσποράς».


Στόχος του Οµίλου για εκποµπές CO2
Μείωση των ειδικών εκποµπών CO2 κατά 22% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 1990.

Στόχος 2015: 628kg CO2 ανά τόνο προϊόντος δηλαδή κατά 5% χαµηλότερο από τις προβλέψεις του WBCSD/CSI για το 2015.

Στόχος Οµίλου για εναλλακτικά καύσιµα
Αντικατάσταση συµβατικών καυσίµων µε εναλλακτικά σε ποσοστό 10% (σε θερµιδική βάση) έως το 2017.