Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Περιορισμός κατανάλωσης – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση (3R)

Α+ | A-

Ο περιορισμός της κατανάλωσης, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των πρώτων υλών, της ενέργειας και των απορριμμάτων αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής του Ομίλου για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Όλες οι εταιρίες του Ομίλου έχουν σχεδιάσει και εφαρμόζουν πρακτικές περιορισμού, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Οι πρώτες ύλες και τα ενδιάμεσα προϊόντα που απορρίπτονται από την παραγωγή ανακτώνται με ειδικά συστήματα και μετά από επεξεργασία διαχωρισμού ξένων σωμάτων επαναπροωθούνται στην διαδικασία παραγωγής.

Η ανακύκλωση των υλικών είναι ο τρίτος πυλώνας του τρίπτυχου «περιορισμός- επαναχρησιμοποίηση- ανακύκλωση» και εφαρμόζεται σε όλο τον Όμιλο με οργανωμένα προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης υλικών και απορριμμάτων, ενώ ο ΤΙΤΑΝ είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης.

Όπου είναι εφικτό τα προς ανακύκλωση υλικά αξιοποιούνται μέσα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στις Η.Π.Α. ανακυκλώνεται το επιστρεφόμενο σκυρόδεμα στην παραγωγή τσιμεντολίθων και άλλων εφαρμογών σκυροδέματος.

Στις περιπτώσεις που η ανακύκλωση δε μπορεί να ολοκληρωθεί εσωτερικά, τα απορρίμματα προωθούνται σε εξειδικευμένες και ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες. Μεταξύ των υλικών που συλλέγονται για ανακύκλωση συμπεριλαμβάνονται σίδηρος και αλουμίνιο, μπαταρίες αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένα λιπαντικά, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χαρτί, μπαταρίες για οικιακή χρήση, και μελάνι εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών συσκευών.

 

 

 

Στόχος του Οµίλου για εκποµπές CO2
Μείωση των ειδικών εκποµπών CO2 κατά 22% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 1990.

Στόχος 2015: 628kg CO2 ανά τόνο προϊόντος δηλαδή κατά 5% χαµηλότερο από τις προβλέψεις του WBCSD/CSI για το 2015.

Στόχος Οµίλου για εναλλακτικά καύσιµα
Αντικατάσταση συµβατικών καυσίµων µε εναλλακτικά σε ποσοστό 10% (σε θερµιδική βάση) έως το 2017.