Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Θερμική και Ηλεκτρική Ενέργεια

Α+ | A-

Θερμική ενέργεια

Το 2010, ο Όμιλος TITAN κατανάλωσε 42.919TJ υπό τη μορφή θερμικής ενέργειας για παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου. Η παρατηρούμενη αύξηση στη συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας, σχεδόν κατά 15,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου της παραγωγής με την λειτουργία των δύο νέων γραμμών, στο Beni Suef της Αιγύπτου και στην Αλβανία. Η μέση κατανάλωση ωστόσο διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2009, δηλαδή 3.533MJ/τόνο κλίνκερ.

Η μεγαλύτερη πηγή θερμικής ενέργειας (98,6% σε θερμικό ισοδύναμο) προέρχεται από τις συμβατικές πηγές θερμικής ενέργειας όπως ο άνθρακας, ο πετρελαϊκός άνθρακας, το μαζούτ και το φυσικό αέριο. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από εναλλακτικά καύσιμα. Η ποσοστιαία συνεισφορά των εναλλακτικών καυσίμων (σε θερμική βάση) μειώθηκε από 1,53% το 2009 σε 1,43% το 2010. Μολονότι η χρήση των εναλλακτικών καυσίμων σημείωσε αύξηση σε όλα τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν τέτοια καύσιμα, η εισαγωγή δύο νέων γραμμών παραγωγής που λειτουργούν αποκλειστικά με ορυκτά καύσιμα είχε αρνητικό αποτέλεσμα στις συνολικές επιδόσεις του Ομίλου.

Έχοντας θέσει το 2009 σαν αναθεωρημένο στόχο του Ομίλου την αύξηση της υποκατάστασης από εναλλακτικά καύσιμα σε 10% (σε θερμικό ισοδύναμο) μέχρι το έτος 2017, σημαντικές προσπάθειες καταβάλλονται όχι μόνο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά και για νέα έργα που θα επιτρέψουν να αυξηθεί η χρήση εναλλακτικών καυσίμων βάσει των τελευταίων τεχνολογιών. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στοχεύει να αντικαταστήσει τα συμβατικά καύσιμα με εναλλακτικά καύσιμα και, όπου αυτό είναι δυνατό, με καύσιμα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα (βιομάζα), ελαχιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το αποτύπωμα του CO2.

Σε ακολουθία με την πολιτική του Ομίλου, οι προσπάθειες αυτές θα συνεχισθούν στο μέλλον ώστε να γίνει βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και πρακτικών. Παράλληλα, γίνεται συνεχής αναβάθμιση των λειτουργιών μέσω της συστηματικής παρακολούθησης και συντήρησης του εξοπλισμού των εργοστασίων. Επιπροσθέτως, οι τακτικές επιθεωρήσεις του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων από μηχανικούς του εργοστασίου, καθώς και οι έλεγχοι αξιολόγησης της απόδοσης από τους μηχανικούς του Ομίλου, υποστηρίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των τομέων που επιδέχονται λειτουργική βελτίωση.

Ηλεκτρική ενέργεια

Το 2010, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου και τα λατομεία τους ήταν 1.639GWh (5.900TJ). Η περίπου κατά 9% αύξηση σε σύγκριση με το 2009, οφείλεται στην αύξηση του όγκου παραγωγής. Η μέση ειδική κατανάλωση αυξήθηκε μόνο κατά 4,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος λόγω της διαφοροποίησης του λόγου κλίνκερ προς τσιμέντο.

Η εγκατάσταση εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας, όπως χαμηλής ενέργειας κατακόρυφοι μύλοι άλεσης ή κινητήρες με μετατροπείς ρεύματος, κατέστησαν δυνατή την αναλογική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως και στην περίπτωση της θερμικής ενέργειας, οι συχνές επιθεωρήσεις του εξοπλισμού από μηχανικούς του κάθε εργοστασίου, καθώς και οι έλεγχοι απόδοσης από τους μηχανικούς του Ομίλου, διασφαλίζουν την προσήλωση στην βέλτιστη διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων.


Στόχος του Οµίλου για εκποµπές CO2
Μείωση των ειδικών εκποµπών CO2 κατά 22% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 1990.

Στόχος 2015: 628kg CO2 ανά τόνο προϊόντος δηλαδή κατά 5% χαµηλότερο από τις προβλέψεις του WBCSD/CSI για το 2015.

Στόχος Οµίλου για εναλλακτικά καύσιµα
Αντικατάσταση συµβατικών καυσίµων µε εναλλακτικά σε ποσοστό 10% (σε θερµιδική βάση) έως το 2017.