Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Κατανάλωση Νερού

Α+ | A-

Το 2010 η ειδική κατανάλωση νερού ήταν περίπου 362,3 λίτρα/τόνο τσιμέντου. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 19,1%. Στόχος του Ομίλου είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης σε 350 λίτρα/τόνο τσιμέντου μέχρι το 2015.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου, το 2007 ξεκινήσαμε την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της κατανάλωσης του νερού σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου που ανήκουν καθ’ ολοκληρίαν στον Όμιλο, με σκοπό αυτό να ολοκληρωθεί έως το 2012. Η χαρτογράφηση της διαδρομής του νερού είναι σε εξέλιξη σε κάθε μία από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου και θα προσφέρει αξιόπιστη απεικόνιση του διαγράμματος ροής του νερού σε κάθε εργοστάσιο, το ισοζύγιο κατανάλωσης νερού, καθώς επίσης και περιοχές για περαιτέρω βελτίωση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς του ισοζυγίου κατανάλωσης νερού των εργοστασίων του Ομίλου παρέχοντας επίσης και πληροφορίες για ολόκληρο τον κύκλο του νερού σε κάθε μονάδα.

Ως βασικό μέλος της πρώτης Ομάδας Εργασίας για το Νερό που συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2011 στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας CSI του WBCSD, οι προσπάθειές σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται στα εξής:

  • Αναθεώρηση των βασικών δεικτών επίδοσης για το νερό (KPI’s) και έλεγχος επιρροής σε όλους τους συντελεστές παραγωγής αξιοποιώντας την υφιστάμενη εμπειρία και τα σχετικά εργαλεία που έχει ήδη αναπτύξει για το σκοπό αυτό το WBCSD. Κοινός στόχος είναι η ενσωμάτωση αυτών των δεικτών στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
  • Ανάπτυξη οδηγιών για την αξιολόγηση κινδύνων που σχετίζονται με το νερό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα απέφεραν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα σε δύο από τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου, στο Usje της ΠΓΔΜ και στη Zlatna Panega της Βουλγαρίας.

Η λειτουργία ενός βελτιωμένου συστήματος παρακολούθησης και η επένδυση στα συστήματα καθαρισμού και ανακύκλωσης του νερού, καθώς και η αναβάθμιση του δικτύου διανομής είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης νερού περισσότερο από 60%.

Στο εργοστάσιο του Pennsuco (Φλόριντα, Η.Π.Α), ο Όμιλος TITAN έκανε μια λεπτομερή χαρτογράφηση της χρήσης νερού, η οποία περιλαμβάνει, πέραν της κατανάλωσης νερού, την υδρογεωλογία και τη διαμόρφωση του υδροφόρου ορίζοντα, στοχεύοντας στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής «ανα-κυκλοφορίας» του νερού που χρησιμοποιείται στις διάφορες λειτουργίες (εργοστάσιο τσιμέντου, παραγωγή αδρανών υλικών, ετοίμου σκυροδέματος και τσιμεντολίθων).

Στόχοι Οµίλου για εκποµπές σκόνης και αερίων

 Μείωση των ειδικών εκποµπών σκόνης κατά 65% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 2003.

Στόχος 2015: 95g/τόνο κλίνκερ

 Μείωση των ειδικών εκποµπών NOx κατά 45% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 2003.

Διατήρηση του στόχου των 1670g/τόνο κλίνκερ που τέθηκε το 2008 για τις εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του Οµίλου το 2009.

 Μείωση των ειδικών εκποµπών SOx κατά 51% έως το 2015 σε σύγκριση µε το 2003.

Στόχος 2015: 240g/τόνο κλίνκερ.

Στόχοι Οµίλου για την κατανάλωση νερού

 Χαρτογράφηση και περιορισµός της ειδικής κατανάλωσης νερού

Στόχος 2015: 350lt/τόνο τσιµέντου