Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Πρόγραμμα «Υπεύθυνοι Πολίτες»

Α+ | A-

Η υπευθυνότητα του πολίτη είναι βασική παράμετρος για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο ΤΙΤΑΝ στην Αμερική διεύρυνε το 2010 τη σύμπραξη με τους εργαζόμενους, υιοθετώντας μία νέα προσπάθεια με το γενικό τίτλο «Υπεύθυνοι Πολίτες» Στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν τον δημόσιο διάλογο και επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον κλάδο συνολικά.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπονται ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και ενθάρρυνσης των εργαζομένων για την ανάληψη δράσης και συμμετοχής στα κοινά ζητήματα, την προώθηση του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα και την διαβούλευση με τους πολίτες, τα πολιτικά πρόσωπα και τους φορείς.

Η εταιρία προσφέρει πληροφορίες για τους εργαζόμενους που εκδηλώνουν αυτόβουλα το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με τα κοινά και σέβεται την επιλογή τους εφ’ όσον δεν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν.

Οι διευθυντές και τα στελέχη του ΤΙΤΑΝΑ στην Αμερική συμμετέχουν στην εκπαίδευση και στον διάλογο με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και πολιτικούς φορείς σε κάθε επίπεδο. Ο σκοπός της διαβούλευσης είναι η ενημέρωσή τους για τις επιπτώσεις των πολιτικών αποφάσεων και των νομικών ρυθμίσεων στην λειτουργία του κλάδου και της οικονομίας, ώστε να επιτραπεί η ανταλλαγή απόψεων και η ανεύρεση κατάλληλων και ωφέλιμων λύσεων που να ικανοποιούν το κοινό συμφέρον άμεσα και μακροπρόθεσμα για όλους τους συμ-μετόχους.

 

Roanoke Plant, USA

<< επιστροφή

Κατανομή Κοινωνικού Προϊόντος
του Ομίλου TITAN 2010

 • Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών πλέον εκείνων που προβλέπονται από το νόμο, ο Όμιλος κατέβαλε στους εργαζόμενους το ποσό των :
  € 239,1 εκατ.
 • Σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές:
  € 801,8 εκατ.
 • Για νέες επενδύσεις σε ακίνητες ενσωματώσεις:
  € 87,2 εκατ.
 • Με τη μορφή φόρων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
  € 90 εκατ. 
 • Προς τους μετόχους (Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας):
  € 17,2 εκατ.