Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Α+ | A-

Ο ΤΙΤΑΝ επιδιώκει να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα στην εταιρική διακυβέρνηση και στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, εκτός από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ελληνικό δίκαιο, να υιοθετήσει και επίσημα τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αυτός αναθεωρήθηκε το 2010.

Στην Επιτροπή ΕΚΕ του Ομίλου, μία από τις Επιτροπές του Δ.Σ., προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος και μετέχουν δύο ακόμη μέλη του Δ.Σ., οι Γενικοί Διευθυντές των περιφερειών και οι υπεύθυνοι της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Τεχνικής Διεύθυνσης και της Διεύθυνσης ΕΚΕ του Ομίλου.

Έχοντας οριοθετήσει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή της ΕΚΕ σε όλο τον Όμιλο, οι τοπικές και περιφερειακές Επιτροπές ΕΚΕ που έχουν δημιουργηθεί, λειτουργούν πλέον με τακτικές συναντήσεις σε όλες τις χώρες, εκτός από εκείνες στις οποίες μόλις πρόσφατα ανέπτυξε παραγωγική δραστηριότητα ο Όμιλος.

Με διαδικασίες εσωτερικής και ανεξάρτητης αξιολόγησης ολοκληρώθηκε, σε όλες τις χώρες που ο ΤΙΤΑΝ έχει τον πλήρη έλεγχο, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και τοπικά προγράμματα δράσης έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα και υλοποιούνται με συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Το Δίκτυο Εκπροσώπων για την ΕΚΕ, με μέλη που αντιπροσωπεύουν όλες τις χώρες και περιφέρειες, εστιάζει, αφενός στη μάθηση από την υφιστάμενη εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές και αφετέρου στην υποστήριξη των τοπικών προγραμμάτων δράσης, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο Όμιλος για το 2015. Η πρώτη συνάντηση του Δικτύου φιλοξενήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2010 και ασχολήθηκε με την ανάλυση των στόχων για το 2011, τις δυνατότητες για βελτίωση της μέτρησης του κοινωνικού αποτυπώματος, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με συμ-μετόχους και τις πρωτοβουλίες συλλογικής δράσης, ειδικότερα με τους εργαζόμενους στο πλαίσιο δράσεων εθελοντισμού.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πολιτισμικής διαφορετικότητας στην έμπρακτη εφαρμογή των εταιρικών αξιών και στην ανταπόκριση στις εθελοντικές δεσμεύσεις του Ομίλου, το Δ.Σ. ανέθεσε σε δύο Ομάδες Έργου αποτελούμενες από στελέχη όλων των περιφερειών, να επανεξετάσουν την ενσωμάτωση των προτύπων και αρχών του ΤΙΤΑΝΑ, όπως διατυπώνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και να προτείνουν βελτιώσεις για καλύτερη επικοινωνία και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Μία αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας κατατέθηκε για συζήτηση στο Δ.Σ., ενώ πρωτοβουλίες για την εμπέδωση των αξιών στην λειτουργία της οργάνωσης αξιολογήθηκαν με σκοπό οι καλύτερες να διαδοθούν ευρύτερα στον Όμιλο.