Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Συμμόρφωση με τα πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΤΙΤΑΝΑ

Α+ | A-

Ο Όμιλος TITAN υιοθέτησε το 2004 τον Κώδικα Δεοντολογίας του ενσωματώνοντας σε αυτόν όλες τις αρχές και τα διεθνή πρότυπα που συνδέονται με τις αξίες και τις οικειοθελείς δεσμεύσεις του για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου είναι υπεύθυνη για την καταγραφή όλων των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και την παρουσίασή τους μέσω της ετήσιας Έκθεσής της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, για την ευρύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στην εφαρμογή των αξιών και των προτύπων που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος, το 2008 εγκαινιάστηκε στην Ελλάδα μια τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινωνίας και από το 2009, η γραμμή αυτή έγινε προσβάσιμη και μέσω του διαδικτύου. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε και στις Η.Π.Α. η λειτουργία αντίστοιχης Γραμμής Επικοινωνίας για τους εκεί εργαζόμενους. Η συστηματική και έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των κλήσεων με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων έχει διασφαλισθεί με κατάλληλες διαδικασίες και όργανα. Το 2010, καταγράφηκαν μέσω των γραμμών αυτών συνολικά επτά κλήσεις, τρεις στην Ελλάδα και τέσσερις στις Η.Π.Α.

Ανάλογα με το είδος των αναφορών που έγιναν μέσω αυτών των κλήσεων, μπορούμε να τις διαιρέσουμε στις εξής κατηγορίες:

  • Ανησυχίες και παράπονα για πιθανές παραβιάσεις της πολιτικής διοίκησης της εταιρίας (4 περιπτώσεις)
  • Ανησυχίες για πιθανές παραβιάσεις της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα
    (2 περιπτώσεις)
  • Καταγγελία μη ασφαλών συνθηκών εργασίας (1 περίπτωση)