Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών

Α+ | A-

Από το 2007, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ξεκινήσει μία ενδελεχή και ευρείας εμβέλειας διαδικασία αξιολόγησης των επιδόσεών του στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αρχίζοντας από την Ελλάδα. Οι πρωταρχικοί στόχοι είναι να καταγραφούν τα συναφή και σημαντικά θέματα που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του ΤΙΤΑΝΑ και τους κύριους συμ-μετόχους του. Μία συνεχής αυτοαξιολόγηση εστιασμένη στη συνεχή αυτοβελτίωση αναπτύσσεται σταδιακά και επεκτείνεται σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Το 2010 ολοκληρώθηκε η ένταξη όλων των περιφερειακών δραστηριοτήτων που ανήκουν πλήρως στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ στην προσπάθεια αυτή, που συνδυάζει εσωτερικές αξιολογήσεις με ανεξάρτητους ελέγχους και αξιολογήσεις από τρίτα μέρη. Τα αποτελέσματα από αυτή την τετραετή συνολικά προσπάθεια ενσωματώνονται στον παρόντα Απολογισμό. Η καταγραφή των σημαντικών θεμάτων για τον ΤΙΤΑΝΑ και τους συμ-μετόχους του πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τις αρχές της «σχετικότητας», της «συμμετοχής» και της «ουσιαστικότητας», όπως αυτές ορίζονται από το διεθνές πρότυπο για τη διαβούλευση με τους συμ-μετόχους AA1000 SES. Όλα τα θέματα που προκρίνονται κατά προτεραιότητα αποτελούν στη συνέχεια το αντικείμενο ειδικών συναντήσεων και συνεντεύξεων με τα στελέχη και τη διοίκηση του Ομίλου σε κάθε περιφέρεια. Η Επιτροπή ΕΚΕ του Ομίλου συντονίζει όλη την προσπάθεια και εξετάζει σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα αφενός της διαβούλευσης με τους συμ-μετόχους και αφετέρου της εσωτερικής αξιολόγησης. Το 2010 η Επιτροπή ΕΚΕ του Ομίλου αποφάσισε την περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος αξιολόγησης των κινδύνων στους τομείς της ασφάλειας στην εργασία, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος με νέα εργαλεία και μεθόδους.

Οι κοινωνικής διάστασης κίνδυνοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις τοπικές συνθήκες και τις επικρατούσες κοινωνιολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές αντιλήψεις. Για το σκοπό αυτό η τελική αξιολόγηση των σχετικών θεμάτων εξετάζει τις ειδικές εκθέσεις και τα αποτελέσματα ερευνών αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών, όπως ο Δείκτης Αντίληψης για τη Διαφάνεια, της Διεθνούς Διαφάνειας.