Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Διάλογος και σύμπραξη με τους συμ-μετόχους

Α+ | A-

Μία διαδικασία διπλής προσέγγισης για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των θεμάτων που έχουν πιθανές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου και στους κύριους συμ-μετόχους του ακολουθείται από τον ΤΙΤΑΝΑ συστηματικά.

Ειδικές συναντήσεις εργασίας και συνεντεύξεις με στελέχη που έχουν την ευθύνη των επιμέρους δραστηριοτήτων και εκπροσωπούν τις γεωγραφικές περιφέρειες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με σκοπό την αξιολόγηση όλων των θεμάτων σε συνάρτηση με συγκεκριμένους άξονες που παράγουν αξία και ειδικότερα:

  • την εταιρική φήμη και την αξιοπιστία της εταιρίας
  • την υφιστάμενη νομοθεσία και τις επιπτώσεις από τη μη έγκαιρη προσαρμογή σε αυτή
  • το ανθρώπινο δυναμικό 
  • την ικανότητα αποτελεσματικής λειτουργίας 
  • την πρόσβαση στις αγορές

Οι διαφορετικές ομάδες συμ-μετόχων καταγράφονται και ιεραρχούνται σε συνάρτηση με το βαθμό σημασίας και σχετικότητάς τους για τις δραστηριότητες του ΤΙΤΑΝΑ. Η θέση της κάθε ομάδας συμ-μετόχων στη σφαίρα επιρροής του ΤΙΤΑΝΑ είναι μία από τις παραμέτρους που εξετάζεται για την ιεράρχηση των επιμέρους ομάδων κάθε φορά. Διαφορετικά μέσα επικοινωνίας, όπως φόρουμ, ημερίδες, διμερείς συναντήσεις και άλλα κατάλληλα για κάθε περίπτωση αξιοποιούνται για να διασφαλίσουν ανοικτή και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο ενός συνεχούς διαλόγου με όλους τους συμ-μετόχους. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας διαμορφώνει την εξέλιξη της στρατηγικής, των πολιτικών, των στόχων και των πρακτικών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜ-ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 2011-2015
Εργαζόμενοι και εκπρόσωποι Υγεία και ασφάλεια, συνθήκες εργασίας, σταθερότητα, συνέχεια Ασφάλεια και υγεία, ικανότητες ηγεσίας και προσαρμογής, εμπέδωση των εταιρικών αξιών και ενίσχυση του εθελοντισμού
Μέτοχοι Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την ΕΚΕ, ανάληψη ηγετικού ρόλου στις τοπικές αγορές, περισσότερο επιθετικοί στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καλός συσχετισμός εστίασης στο κοινωνικό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συναντήσεις, επαφές και βελτίωση της επισκόπησης των αποτελεσμάτων και της επικοινωνίας σε στόχους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς, επίτευξη στόχων και συνεχής αυτοβελτίωση σε όλα τα επίπεδα
Εργολάβοι και προμηθευτές Ασφάλεια, συνθήκες εργασίας, προώθηση συνεργασίας πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων, συνθήκες αγοράς Συνέχεια και επέκταση της προσπάθειας για μεταφορά γνώσης, συστημάτων, μεθόδων εργασίας και εμπειρίας στη σφαίρα επιρροής
Πελάτες Ποιότητα, συνθήκες αγοράς, περιβαλλοντική βιωσιμότητα προϊόντων Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων, προώθηση της αξιοποίησης νέων προϊόντων, συνεργασία για την καλύτερη ανάλυση και μέτρηση του κύκλου ζωής των προϊόντων
Κοινότητες Βελτίωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού  αποτυπώματος, συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και στην δημιουργία αμοιβαίας ωφέλειας Μεταφορά εμπειριών, γνώσης και καλών πρακτικών, ανάληψη συλλογικής δράσης για την υποστήριξη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων
Κυβερνητικές Αρχές Έμφαση σε εθνικές προτεραιότητες, όπως η παιδική φτώχεια, η ανεργία των νέων, κ.α. Συμμετοχή και δράση στο πλαίσιο τοπικών και εθνικών δικτύων και πρωτοβουλιών για την ΕΚΕ, σύνδεση επιχειρηματικών στόχων και πρωτοβουλιών με εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Εστίαση στο να ”κάνεις περισσότερο καλό εκεί όπου κατ’ ανάγκη υπάρχουν οι περισσότερες δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις” από τη δραστηριότητα, επέκταση των συνεργασιών και συμπράξεων, ανάληψη ηγετικού ρόλου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο Επένδυση στη βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, ενίσχυση των τοπικών συμπράξεων και πρωτοβουλιών, περαιτέρω βελτίωση της δημοσίευσης πληροφοριών και της διαβούλευσης
Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις Προώθηση και υποστήριξη της εφαρμογής του προτύπου ηγεσίας που προτείνει το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.
Συμμετοχή και υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου για το 2015
Υποστήριξη των τοπικών δικτύων και συνεργασιών για την προώθηση της ΕΚΕ στην Αλβανία και το Κόσοβο, συμμετοχή στην ηγετική ομάδα της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου