Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Οικονομική Επίδοση

GRI G3 Περιγραφή TITAN Αναφορές
Οικονομική Επίδοση
Δείκτες οικονομικής επίδοσης Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου
Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δέσμευση με τους εργαζόμενους και τους Συμ-μετόχους
Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου
EC1 – Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και κατανέμεται, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, του κόστους λειτουργίας, των αμοιβών των εργαζομένων, των δωρεών και άλλων επενδύσεων σε επίπεδο κοινότητας, παρακρατηθέντων κερδών και πληρωμών σε παρόχους κεφαλαίου και κρατικούς φορείς Γενική Επισκόπηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010
Δραστηριότητες του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή
Ο Όμιλος το 2010
Η Μετοχή
EC2 – Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και άλλοι κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της αλλαγής του κλίματος Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κλιματική Αλλαγή
Θερμική και Ηλεκτρική Ενέργεια
Εξοικονόμηση Πρώτων Υλών
EC3 – Κάλυψη των υποχρεώσεων του οργανισμού, σχετικά με το καθορισμένο πρόγραμμα παροχών Απασχόληση
EC4 – Σημαντική χρηματοοικονομική βοήθεια που λαμβάνεται από κυβερνητικούς φορείς Καμία χρηματοοικονομική βοήθεια
EC5 – Κλίμακα ποσοστού του τυπικού βασικού μισθού σε σύγκριση με τον κατώτατο μισθό που ισχύει σε τοπικό επίπεδο, σε σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης του οργανισμού Απασχόληση
EC6 – Πολιτική, πρακτικές και αναλογία δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές στις σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης του οργανισμού Περίπου το 60% των συνολικών δαπανών του Ομίλου για προμήθειες κατανέμεται σε τοπικούς προμηθευτές
EC7 – Διαδικασίες για προσλήψεις προσωπικού από την περιοχή και αναλογία προσλήψεων ανώτερων στελεχών από την τοπική κοινότητα στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται σημαντικά ο οργανισμός Απασχόληση
EC8 – Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή και υπηρεσίες που παρέχονται κυρίως για κοινό όφελος, μέσω της συμμετοχής μέσω του εμπορίου, καθώς και της συμμετοχής σε είδος ή δωρεάν Δέσμευση με τους Εργαζόμενους και τους Συμ-μετόχους
EC9 – Κατανόηση και περιγραφή των σημαντικών έμμεσων οικονομικών επιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης των επιδράσεων Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κατανοώντας τον Κλάδο