Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Δείκτες Περιβαλλοντικής Επίδοσης

GRI G3 Περιγραφή TITAN Αναφορές
Δείκτες Περιβαλλοντικής Επίδοσης
Δημοσιοποιήσεις σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ έναντι στόχων
Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ: 5-ετές πρόγραμμα 2010-2015
EN1 - Χρησιμοποιούμενα υλικά, με βάση το βάρος ή τον όγκο Κατανοώντας τον Κλάδο
Θερμική και Ηλεκτρική Ενέργεια
Εξοικονόμηση Πρώτων Υλών
EN2 - Ποσοστό χρησιμοποιούμενων υλικών που προέρχονται από εισαγωγή ανακυκλωμένων υλικών Θερμική και Ηλεκτρική Ενέργεια
Εξοικονόμηση Πρώτων Υλών
EN3 - Άμεση κατανάλωση ενέργειας, με βάση την πρωτογενή πηγή ενέργειας Θερμική και Ηλεκτρική Ενέργεια
Εξοικονόμηση Πρώτων Υλών
EN4 - Έμμεση κατανάλωση ενέργειας, με βάση την πρωτογενή πηγή ενέργειας Κατανοώντας τον Κλάδο
Θερμική και Ηλεκτρική Ενέργεια
Εξοικονόμηση Πρώτων Υλών
EN5 - Ενέργεια που εξοικονομείται χάρη στην οικονομία και τις βελτιώσεις στην αποδοτικότητα Θερμική και Ηλεκτρική Ενέργεια
Εξοικονόμηση Πρώτων Υλών
Βουλγαρία: Αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και συμβολή στις τοπικές κοινότητες
EN6 - Πρωτοβουλίες για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν αποδοτικά την ενέργεια ή βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιορισμός των απαιτήσεων σε ενέργεια ως αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Θερμική και Ηλεκτρική Ενέργεια
Εξοικονόμηση Πρώτων Υλών
Ελλάδα: Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στο εργοστάσιο Καμαρίου
Ελλάδα: Βιωσιμότητα σκυροδέματος
Βουλγαρία: Αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και συμβολή στις τοπικές κοινότητες
EN7 - Πρωτοβουλίες για τη μείωση της έμμεσης κατανάλωσης ενέργειας και περιορισμοί που επιτεύχθηκαν Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής
Θερμική και Ηλεκτρική Ενέργεια
Εξοικονόμηση Πρώτων Υλών
EN8 - Συνολική άντληση νερού με βάση την πηγή Κατανάλωση νερού
EN9 - Πηγές νερού που επηρεάζονται σημαντικά από την άντληση Κατανάλωση νερού
Ελλάδα: Εξοικονόμηση νερού στις εγκαταστάσεις ΤΙΤΑΝ στην Πάτρα
EN10 - Ποσοστό του συνολικού όγκου νερού που ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται Κατανάλωση νερού
Ελλάδα: Εξοικονόμηση νερού στις εγκαταστάσεις ΤΙΤΑΝ στην Πάτρα
EN11 - Θέση και έκταση ιδιόκτητων, εκμισθωμένων ή διαχειριζόμενων γαιών εντός ή παρακείμενων σε προστατευόμενες περιοχές και περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, εκτός προστατευόμενων περιοχών Διαχείριση Λατομείων και Βιοποικιλότητα
EN12 - Περιγραφή των σημαντικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών στη βιοποικιλότητα των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, εκτός των προστατευόμενων περιοχών Διαχείριση Λατομείων και Βιοποικιλότητα
Η.Π.Α.: Προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας στους υδροβιότοπους της Φλόριντα
Π.Γ.Δ.Μ.: Προστασία οικοσυστήματος στο Usje
Π.Γ.Δ.Μ.: Η περίπτωση του Kαναλιού στο Usje
Βουλγαρία: Αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και συμβολή στις τοπικές κοινότητες
Βουλγαρία: Διαφύλαξη προστατευόμενου είδους ορχιδέας στο λατομείο Zlatna Panega
www
EN13 - Οικότοποι που προστατεύονται ή αποκαθίστανται Διαχείριση Λατομείων και Βιοποικιλότητα
Η.Π.Α.: Προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας στους υδροβιότοπους της Φλόριντα
Π.Γ.Δ.Μ.: Προστασία οικοσυστήματος στο Usje
Π.Γ.Δ.Μ.: Η περίπτωση του Kαναλιού στο Usje
Βουλγαρία: Αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και συμβολή στις τοπικές κοινότητες
Βουλγαρία: Διαφύλαξη προστατευόμενου είδους ορχιδέας στο λατομείο Zlatna Panega
www
EN14 - Στρατηγικές, τρέχουσες ενέργειες και μελλοντικά σχέδια για τη διαχείριση των επιδράσεων στη βιοποικιλότητα 10 Χρόνια Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου
Διαχείριση Λατομείων και Βιοποικιλότητα
Π.Γ.Δ.Μ.: Προστασία οικοσυστήματος στο Usje
Π.Γ.Δ.Μ.: Η περίπτωση του Kαναλιού στο Usje
www
EN15 - Αριθμός των ειδών που συγκαταλέγονται στην Κόκκινη Λίστα του IUCN και στον εθνικό κατάλογο προστατευόμενων ειδών, των οποίων ο οικότοπος βρίσκεται σε περιοχές που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες, με βάση το επίπεδο κινδύνου εξαφάνισης Διαχείριση Λατομείων και Βιοποικιλότητα
EN16 - Συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου με βάση το βάρος Κατανοώντας τον Κλάδο
EN17 - Άλλες σχετικές έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου με βάση το βάρος Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής
EN18 - Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και περιορισμοί που επιτεύχθηκαν Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής
Ελλάδα: Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στο εργοστάσιο Καμαρίου
EN19 - Εκπομπές ουσιών που προκαλούν μείωση του όζοντος με βάση το βάρος Δείκτης μη σχετικός με τις δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ
EN20 - NOx, SOx και άλλες σημαντικές εκπομπές αερίων, με βάση τον τύπο και το βάρος Κατανάλωση νερού
Αέριες εκπομπές
EN21 - Συνολικός όγκος υδάτινων αποβλήτων, με βάση την ποιότητα και τον προορισμό Κατανάλωση νερού
EN22 - Συνολικό βάρος των αποβλήτων, με βάση τον τύπο και τη μέθοδο διάθεσης Περιορισμός κατανάλωσης - Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση (3R)
Ελλάδα: Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στο εργοστάσιο Καμαρίου
EN23 - Συνολικός αριθμός και όγκος σημαντικών διαρροών Καμία σημαντική διαρροή δε σημειώθηκε εντός του έτους
EN24 - Βάρος διακινούμενων, εισαγόμενων, εξαγόμενων ή επεξεργασμένων αποβλήτων, που θεωρούνται επικίνδυνα σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων I, II, III και VIII της Σύμβασης της Βασιλείας και ποσοστό των αποβλήτων που διακινούνται σε όλο τον κόσμο Δείκτης μη σχετικός με τις δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ
EN25 - Ταυτότητα, μέγεθος, κατάσταση «προστατευόμενου» και αξία βιοποικιλότητας των υδάτινων μαζών και των σχετικών οικοτόπων που επηρεάζονται σημαντικά από τις απορρίψεις νερού και τις απορροές από τον οργανισμό που εκδίδει τον απολογισμό Σχετικά στοιχεία υπό ανάπτυξη: Κατανάλωση νερού
EN26 - Πρωτοβουλίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών και βαθμός μείωσης των επιδράσεων Κατανοώντας το αποτύπωμά μας
Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη
EN27 - Ποσοστό προϊόντων που πωλούνται και τα επιστρεφόμενα υλικά συσκευασίας τους, ανά κατηγορία Όλα τα υλικά συσκευασίας του τσιμέντου που πωλείται σε σακί (χαρτόσακοι, παλέτες) είτε επιστρέφονται κατά την παράδοση στον πελάτη είτε ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται από τους πελάτες.
EN28 - Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς Η συνολική χρηματική αξία για πρόστιμα που αφορούσαν περιβαλλοντικά ζητήματα ανήλθε στο ποσό των € 96.000
EN29 - Σημαντικές περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη μεταφορά προϊόντων και άλλων αγαθών και υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τις δραστηριότητες του οργανισμού και μεταφορά των μελών του εργατικού δυναμικού Όλα τα μέσα μεταφοράς ελέγχονται για το συνεχή περιορισμό των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Προτεραιότητα δίνεται στη μεταφορά προϊόντων με πλοία και τρένα που επιτρέπουν βέλτιστη διαχείριση των φορτίων και μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο TITAN λειτουργεί σχετικές υποδομές για το σκοπό αυτό.
EN30 - Συνολικές δαπάνες και επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, με βάση τον τύπο Γενική επισκόπηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010