Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Διακυβέρνηση, Δεσμεύσεις και Συμμετοχή

GRI G3 Περιγραφή TITAN Αναφορές
Διακυβέρνηση, Δεσμεύσεις και Συμμετοχή
4.1 - Δομή διακυβέρνησης του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών που ελέγχονται από τον ανώτατο φορέα διακυβέρνησης, ο οποίος είναι αρμόδιος για συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως η χάραξη της στρατηγικής ή η εποπτεία του οργανισμού Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Εταιρική Διακυβέρνηση
www
4.2 - Υποδείξτε εάν ο Πρόεδρος του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης είναι επίσης ανώτατο στέλεχος (και, εάν συμβαίνει αυτό, υποδείξτε το ρόλο του στη διοίκηση του οργανισμού και τους λόγους για αυτή τη ρύθμιση). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικό μέλος
4.3 - Όσον αφορά τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν συγκεντρωτική δομή για το Διοικητικό Συμβούλιό τους, δηλώστε τον αριθμό των μελών του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης, τα οποία είναι ανεξάρτητα και/ή μη εκτελεστικά μέλη Εταιρική Διακυβέρνηση
4.4 - Μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται από τους μετόχους και τους εργαζομένους για την παροχή συστάσεων ή υποδείξεων στον ανώτερο φορέα διακυβέρνησης Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνου
Δικαιώματα των Μετόχων
4.5 - Σύνδεση μεταξύ των αποδοχών των μελών του ανώτερου φορέα διακυβέρνησης, των γενικών διευθυντών και των ανώτατων στελεχών (συμπεριλαμβανομένων των διακανονισμών αποχώρησης) και της επίδοσης του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής επίδοσης) Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το 2010
4.6 - Διαδικασίες που εφαρμόζονται από τον ανώτερο φορέα διακυβέρνησης, προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνου
4.7 - Διαδικασία για τον καθορισμό των προσόντων και των εξειδικευμένων γνώσεων των μελών του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης για την καθοδήγηση της στρατηγικής του οργανισμού σε οικονομικά, περιβαλλοντικά, και κοινωνικά θέματα Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
4.8 - Δηλώσεις για την αποστολή ή τις αξίες, τους κώδικες συμπεριφοράς και τις αρχές που αναπτύσσονται εσωτερικά, οι οποίοι σχετίζονται με την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση, καθώς και το στάδιο υλοποίησής τους Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου
Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
4.9 - Διαδικασίες που εφαρμόζει ο ανώτατος φορέας διακυβέρνησης για την παρακολούθηση της ικανότητας του οργανισμού να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κινδύνων και ευκαιριών και προσήλωση ή συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, τους κώδικες συμπεριφοράς και τις αρχές Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ασφάλεια στην εργασία
Απασχόληση
Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
4.10 - Διαδικασίες για την αξιολόγηση της επίδοσης του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης και συγκεκριμένα ως προς την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση Εταιρική Διακυβέρνηση
4.11 - Εξηγήσεις σχετικά με το εάν και το πώς ο οργανισμός εφαρμόζει την προσέγγιση ή την αρχή πρόληψης Η πολιτική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ εστιάζεται στον περιορισμό των όποιων αρνητικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας από τις δραστηριότητές του ενσωματώνοντας ανάλογα συστήματα και πρακτικές όπως παρουσιάζονται σε σχετικά παραδείγματα:
Κοινωνικές Δράσεις ανά Περιφέρεια
Περιβαλλοντικές Δράσεις ανά Περιφέρεια
4.12 - Καταστατικοί χάρτες, αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται εξωτερικά και σχετίζονται με την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία, τις οποίες αποδέχεται ή υποστηρίζει ο οργανισμός 10 χρόνια Οικουμενικό Σύμφωνο
10 χρόνια Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ
10 χρόνια Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
10 χρόνια ΦΑΟΣ
4.13 - Η ιδιότητα μέλους σε σωματεία (όπως τα κλαδικά σωματεία) και/ή σε διεθνείς/εθνικές οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων, στις οποίες ο οργανισμός έχει θέσεις σε φορείς διακυβέρνησης, συμμετέχει σε προγράμματα ή επιτροπές, παρέχει σημαντική χρηματοδότηση εκτός της συνηθισμένης συνδρομής μέλους ή θεωρεί ότι το να συμμετέχει ως μέλος σε αυτές έχει στρατηγική σημασία 10 χρόνια Οικουμενικό Σύμφωνο
10 χρόνια Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ
10 χρόνια Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
10 χρόνια ΦΑΟΣ
4.14 - Κατάλογος των ομάδων συμ-μετόχων που συνεργάζονται με τον οργανισμό Διάλογος και σύμπραξη με τους συμ-μετόχους
4.15 - Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό και την επιλογή των συμ-μετόχων, που θα συμμετέχουν Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
4.16 - Προσεγγίσεις όσον αφορά τη συμμετοχή των συμ-μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας της συμμετοχής με βάση τον τύπο και την ομάδα συμ-μετόχων Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
4.17 - Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη συμμετοχή των συμ-μετόχων και ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός ανταποκρίθηκε σε αυτά τα βασικά θέματα και προβληματισμούς και τα συμπεριέλαβε στον απολογισμό του Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δέσμευση με τους εργαζόμενους και τους Συμ-μετόχους