Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Ανθρώπινα Δικαιώματα

GRI G3 Περιγραφή TITAN Αναφορές
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Δημοσιοποιήσεις σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης
10 χρόνια Οικουμενικό Σύμφωνο
Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Απασχόληση
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες Ευκαιρίες
Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
HR1 - Ποσοστό και συνολικός αριθμός σημαντικών επενδυτικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν όρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο Κώδικας Προμηθειών του Ομίλου TITAN παρέχουν κατευθύνσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
HR2 - Ποσοστό σημαντικών προμηθευτών και αναδόχων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί Όλοι οι προμηθευτές που συνεργάζονται με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ υποβάλλονται κατά περιόδους σε αξιολογήσεις με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα.
HR3 - Σύνολο ωρών εκπαίδευσης εργαζομένων και ποσοστό συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Περίπου το 40% oτων εργαζομένων και στελεχών συμμετείχαν σε σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία περιλαμβάνεται και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
HR4 - Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί Μία περίπτωση αναφέρθηκε μέσω της Άμεσης Γραμμής Επικοινωνίας των Εργαζόμενων και αντιμετωπίσθηκε με κατάλληλη εσωτερική διαβούλευση.
HR5 - Δραστηριότητες στις οποίες θεωρείται ότι η ελευθερία του συνδικαλισμού και των συλλογικών διαπραγματεύσεων ενδεχομένως να αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο και ενέργειες που έχουν γίνει για την υποστήριξη αυτών των δικαιωμάτων Ενώσεις εργαζομένων υφίστανται σε όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένων της Αλβανίας και της Αιγύπτου.
HR6 - Δραστηριότητες στις οποίες θεωρείται ότι ενέχει κίνδυνος περιστατικών παιδικής εργασίας και μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψή της σ. 14 Η πολιτική προσλήψεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ θέτει κατώτερο όριο τα 18 έτη. Όλοι οι βασικοί προμηθευτές ελέγχονται για θέματα παιδικής εργασίας.
Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
HR7 - Δραστηριότητες στις οποίες θεωρείται ότι ενέχει κίνδυνος περιστατικών καταναγκαστικής εργασίας και μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψή της Κανένας τέτοιος κίνδυνος δεν έχει καταγραφεί από σχετικές αξιολογήσεις.
HR8 - Ποσοστό προσωπικού ασφαλείας που έχει εκπαιδευθεί στις εταιρικές πολιτικές για θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Όλο το προσωπικό ασφαλείας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.
HR9 - Συνολικός αριθμός παραβίασης δικαιωμάτων αυτοχθόνων πληθυσμών και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί Καμία σχετική αναφορά ή παραβίαση δεν έχει σημειωθεί σε καμία από τις δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.