Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Απασχόληση

GRI G3 Περιγραφή TITAN Αναφορές
Απασχόληση
Δημοσιοποιήσεις σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου
Δέσμευση με τους Εργαζόμενους και τους Συμ-μετόχους
Απασχόληση
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες Ευκαιρίες
Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
LA1 - Συνολικό εργατικό δυναμικό με βάση τον τύπο απασχόλησης, τη σύμβαση εργασίας και την περιοχή Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες Ευκαιρίες
Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
LA2 - Συνολικός αριθμός και ποσοστό κίνησης προσωπικού με βάση την ηλικιακή ομάδα, το φύλο και την περιοχή Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες Ευκαιρίες
Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
LA3 - Παροχές που προσφέρονται από μεγάλες επιχειρήσεις στους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, οι οποίες δεν ισχύουν για τους εποχικούς εργαζομένους ή τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες Ευκαιρίες
LA4 - Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συμφωνίες που βασίζονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες Ευκαιρίες
Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
LA5 - Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης όσον αφορά στις λειτουργικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του εάν προσδιορίζεται στις συλλογικές συμβάσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ακολουθεί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και της τοπικής νομοθεσίας για την έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων του σχετικά με σημαντικές αλλαγές.
Εργαζόμενοι
LA6 - Ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού που εκπροσωπείται στις επίσημες επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, στις οποίες συμμετέχουν από κοινού εκπρόσωποι της Διοίκησης και των εργαζομένων, οι οποίες συμβάλλουν στον έλεγχο και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τα προγράμματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Ασφάλεια στην Εργασία
LA7 - Ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας ημερών εργασίας και απουσιών εργαζομένων και αριθμός θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων ανά περιοχή Ασφάλεια στην Εργασία
Απασχόληση
LA8 - Προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, παροχής συμβουλών, πρόληψης και περιορισμού κινδύνων, που εφαρμόζονται για την υποστήριξη των μελών του εργατικού δυναμικού, των οικογενειών τους ή των μελών της κοινότητας σχετικά με σοβαρές ασθένειες Δέσμευση με τους Εργαζόμενους και τους Συμ-μετόχους
Ασφάλεια στην Εργασία
Η.Π.Α.: Πρόληψη για την υγεία
Η.Π.Α.: Πρόγραμμα «Υπεύθυνοι Πολίτες»
LA9 - Θέματα υγιεινής και ασφάλειας που καλύπτονται στις επίσημες συμφωνίες με τα εργατικά συνδικάτα Εργαζόμενοι
Ασφάλεια στην Εργασία
Απασχόληση
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες Ευκαιρίες
Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
LA10 - Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος/ εργαζόμενο, με βάση την κατηγορία εργαζομένων Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
LA11 - Προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση που υποστηρίζουν την απασχολησιμότητα των εργαζομένων και βοηθούν την διαχείριση της επαγγελματικής ζωής Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελλάδα: Πρόγραμμα «Μελλοντικοί Ηγέτες»
Η.Π.Α.: Κάνοντας τις αξίες μας πραγματικότητα
Η.Π.Α.: Πρόληψη για την υγεία
Η.Π.Α.: Πρόγραμμα «Υπεύθυνοι Πολίτες»
LA12 - Ποσοστό εργαζομένων που συμμετέχουν σε διαδικασία αξιολόγησης Απασχόληση
LA13 - Σύνθεση διοίκησης με άξονα το φύλο και κατανομή εργαζομένων κατά κατηγορία, φύλο, μειονότητα και άλλα στοιχεία διαφορετικότητας Απασχόληση
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες Ευκαιρίες
Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
LA14 - Επίπεδο βσικού μισθού ανδρών και γυναικών κατά κατηγορία Το επίπεδο βασικού μισθού σε κάθε κατηγορία καθορίζεται σε κάθε περίπτωση με τα ισχύοντα στην τοπική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Καμία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι επιτρεπτή για την