Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Σήμανση Προϊόντων και Υπηρεσιών

GRI G3 Περιγραφή TITAN Αναφορές
Σήμανση Προϊόντων και Υπηρεσιών
Δημοσιοποιήσεις σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης Πελάτες
Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη
PR1 - Στάδια του κύκλου ζωής κατά τα οποία οι επιδράσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών στην υγιεινή και την ασφάλεια αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση και ποσοστό των σημαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε αυτές τις διαδικασίες Όλα τα προϊόντα αξιολογούνται για πιθανούς κινδύνους και επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια κατά την διάρκεια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της μεταφοράς και της χρήσης τους.
PR2 - Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και προαιρετικοί κώδικες που διέπουν τις επιδράσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών στην υγεία και την ασφάλεια, με βάση τον τύπο της έκβασης Μηδενικός
PR3 - Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται με βάση τις διαδικασίες και ποσοστό σημαντικών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης Έντυπα ασφάλειας υλικών προϊόντων συνοδεύουν όλα τα προϊόντα του Ομίλου και για το ενσακισμένο τσιμέντο σχετικές πληροφορίες αναγράφονται στο χαρτόσακο. Σχετικές πληροφορίες για το σκυρόδεμα περιλαμβάνονται στα παραστατικά που εκδίδονται και συνοδεύουν το προϊόν κατά την παράδοση στον πελάτη
PR4 - Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά με τις πληροφορίες και τη σήμανση των προϊόντων και των υπηρεσιών, με βάση τον τύπο και την έκβαση Μηδενικός
PR5 - Πρακτικές που σχετίζονται με την ικανοποίηση πελατών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ερευνών, βάσει των οποίων υπολογίζεται η ικανοποίηση των πελατών Πελάτες
Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη
PR6 - Προγράμματα για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τα πρότυπα και τους προαιρετικούς κώδικες συμπεριφοράς, που σχετίζονται με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, όπως η διαφήμιση, η προώθηση προϊόντων και η χορηγία Ο TITAN παρακολουθεί τις εξελίξεις στη νομοθεσία, τα διεθνή πρότυπα και τους εθελοντικούς κώδικες συμπεριφοράς ώστε να προσαρμόζει συνεχώς τις πρακτικές του και να διασφαλίζει την προσαρμογή τους σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.
PR7 -Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, της προώθησης προϊόντων και της χορηγίας, με βάση τον τύπο και τα αποτελέσματα Μηδενικός
PR8 - Συνολικός αριθμός τεκμηριωμένων παραπόνων σχετικά με παραβιάσεις του απορρήτου των πελατών και απώλειες προσωπικών δεδομένων πελατών Μηδενικός
PR9 - Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων που επιβλήθηκαν για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών Μηδενικός