Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Παράμετροι Aπολογισμού

GRI G3 Περιγραφή TITAN Αναφορές
Παράμετροι Aπολογισμού
3.1 - Περίοδος απολογισμού (π.χ. οικονομικό/ημερολογιακό έτος) για τις παρεχόμενες πληροφορίες 1.1.2010 - 31.12.2010
3.2 - Ημερομηνία του πιο πρόσφατου προγενέστερου απολογισμού (εάν υπάρχει) 18. 5. 2010
3.3 - Κύκλος απολογισμού (ετήσιος, διετής κ.λπ.) Ετήσιος
3.4 - Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων σχετικά με τον απολογισμό ή το περιεχόμενό του Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού
3.5 - Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού, συμπεριλαμβανομένου: του καθορισμού της ουσιαστικότητας, της ιεράρχησης των θεμάτων που περιλαμβάνει ο απολογισμός και προσδιορισμός των συμ-μετόχων που ο οργανισμός αναμένει ότι θα χρησιμοποιήσουν τον απολογισμό Δέσμευση με τους Εργαζόμενους και τους Συμ-μετόχους
Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού
3.6 - Όριο του απολογισμού (π.χ. χώρες, τμήματα, θυγατρικές, εκμισθωμένες εγκαταστάσεις, κοινοπραξίες, προμηθευτές) Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ έναντι στόχων
Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού
3.7 - Αναφέρετε τυχόν συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς το πεδίο ή το όριο του απολογισμού Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού
3.8 - Βάση για την κατάρτιση απολογισμών για τις κοινοπραξίες, τις θυγατρικές, τις εκμισθωμένες εγκαταστάσεις, τις δραστηριότητες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και άλλα νομικά πρόσωπα που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη δυνατότητα σύγκρισης από περίοδο σε περίοδο και/ή μεταξύ των οργανισμών Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού
3.9 - Τεχνικές εκτίμησης δεδομένων και βάσεις για υπολογισμούς, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων και των τεχνικών εκτιμήσεων που εφαρμόζονται στην κατάρτιση των Δεικτών και των υπόλοιπων πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον απολογισμό Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ: 5-ετές πρόγραμμα 2010-2015
Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού
3.10 - Παροχή εξήγησης για τις επιπτώσεις των αναθεωρήσεων των πληροφοριών που συμπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους απολογισμούς και τους λόγους για αυτή την αναθεώρηση (π.χ. συγχωνεύσεις/εξαγορές, αλλαγή ετών/περιόδων βάσης, φύση του οργανισμού, μέθοδοι εκτίμησης). Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ έναντι στόχων
Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού
3.11 - Σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με τις προγενέστερες περιόδους απολογισμών, στο πεδίο, στο όριο ή στις μεθόδους εκτίμησης που εφαρμόζονται στον απολογισμό Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ έναντι στόχων
Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού
3.12 -Ένας πίνακας που προσδιορίζει τη θέση των Τυπικών δημοσιοποιήσεων που περιέχονται στον απολογισμό Αναφορά στοιχείων κατά GRI
3.13 - Πολιτική και τρέχουσα πρακτική όσον αφορά στην επιδίωξη εξωτερικής διασφάλισης του απολογισμού Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ασφάλεια στην εργασία
Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού