Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Κοινότητα

GRI G3 Περιγραφή TITAN Αναφορές
Κοινότητα
Δημοσιοποιήσεις σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ έναντι στόχων
Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
SO1 - Η φύση, το πεδίο εφαρμογής και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των πρακτικών που αξιολογούν και διαχειρίζονται τις επιδράσεις των επιχειρήσεων στις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, της λειτουργίας και της εξόδου Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ έναντι στόχων
Δέσμευση με τους Εργαζόμενους και τους Συμ-μετόχους
SO2 - Ποσοστό και συνολικός αριθμός επιχειρηματικών μονάδων που εξετάζονται για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά Όλες οι μονάδες εξετάζονται για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά ακολουθώντας μία μη τυποποιημένη εσωτερική διαδικασία. Η ανάπτυξη σχετικών συστημάτων είναι σε εξέλιξη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Αγγλίας που έχει υιοθετήσει πρόσφατα ο ΤΙΤΑΝ.
SO3 - Ποσοστό των εργαζομένων που εκπαιδεύονται στις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο οργανισμός κατά της διαφθοράς To 40% των εργαζομένων συμμετείχαν σε συναφή προγράμματα εκπαίδευσης το 2010.
SO4 - Ενέργειες που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν καταγράφηκε το 2010.
SO5 - Οι θέσεις της δημόσιας πολιτικής και η συμμετοχή στην ανάπτυξη της δημόσιας πολιτικής και στη δημιουργία ομάδων πίεσης (λόμπι) Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου
10 χρόνια Οικουμενικό Σύμφωνο
10 χρόνια Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ
10 χρόνια Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου
SO6 - Συνολική αξία οικονομικών συνεισφορών και συνεισφορών σε είδος σε πολιτικά κόμματα, πολιτικούς και σχετικά ιδρύματα ανά χώρα Η συνεισφορά σε πολιτικά κόμματα, πρόσωπα και φορείς δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, εκτός από τις Η.Π.Α. όπου ακολουθείται το ισχύον τοπικά θεσμικό πλαίσιο.
SO7 - Συνολικός αριθμός δικαστικών προσφυγών που αφορούν σε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, αποφυγή δημιουργίας τραστ και απαγόρευση μονοπωλιακών πρακτικών, και η έκβασή τους Μηδενικός
SO8 - Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς Κανένα πρόστιμο ή άλλης μορφής κύρωση δεν επιβλήθηκε στον ΤΙΤΑΝΑ για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.