Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Στρατηγική και ανάλυση / Οργανωτικό προφίλ

GRI G3 Περιγραφή TITAN Αναφορές
Στρατηγική και Aνάλυση
1.1 - Δήλωση από το ανώτερο στέλεχος του οργανισμού
που είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων
Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου
1.2 - Περιγραφή σημαντικότερων επιπτώσεων κινδύνων
και ευκαιριών
Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου
Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κατανοώντας τον Κλάδο
Κατανοώντας το Αποτύπωμά μας
Κοινωνικές Δράσεις ανά Περιφέρεια
Οργανωτικό Προφίλ
2.1 - Επωνυμία του οργανισμού Όμιλος ΤΙΤΑΝ
2.2 - Κύριες μάρκες, προϊόντα και/ή υπηρεσίες Κατανοώντας τον Κλάδο
Κατανοώντας το Αποτύπωμά μας
2.3 - Λειτουργική δομή του οργανισμού,
συμπεριλαμβανομένων των κύριων τομέων, των εταιρειών
εκμετάλλευσης, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών
Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ έναντι στόχων
Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
2.4 - Τοποθεσία της έδρας του οργανισμού Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Ελλάδα
2.5 - Αριθμός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται
ο οργανισμός και τα ονόματα των χωρών που είτε διαθέτουν σημαντικές εγκαταστάσεις είτε είναι σχετικές με τα ζητήματα βιωσιμότητας που καλύπτονται στον απολογισμό
Δραστηριότητες του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή
2.6 - Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μητρική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ
2.7 - Αγορές που εξυπηρετούνται (συμπεριλαμβανομένης
της ανάλυσης σε γεωγραφικό επίπεδο, των κλάδων
που εξυπηρετούνται και των τύπων πελατών/δικαιούχων)
Δραστηριότητες του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή
Γενική Επισκόπηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010
Αποτελέσματα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010
2.8 - Μεγέθη του οργανισμού που εκδίδει τον
απολογισμό, συμπεριλαμβανομένων: του αριθμού
εργαζομένων, των καθαρών πωλήσεων (για τους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα) ή τα καθαρά έσοδα (για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα), της συνολικής κεφαλαιοποίησης, που
αναλύεται σε οφειλές και μετοχικές (για τους
οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα) και της ποσότητας
των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών
Αποτελέσματα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010
2.9 - Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού όσον αφορά το μέγεθος, τη
δομή ή την ιδιοκτησία
Γενική Επισκόπηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010
Δραστηριότητες του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή
Ο Όμιλος το 2010
2.10 - Βραβεία που απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της
περιόδου απολογισμού
Γενική Επισκόπηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010
Δέσμευση με τους εργαζόμενους και τους Συμ-μετόχους
Π.Γ.Δ.Μ. Αναγνώριση για τον ΤΙΤΑΝΑ
www