Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου

Α+ | A-

Μολονότι οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση υποχωρεί, η ανάκαμψη είναι στην καλύτερη περίπτωση εύθραυστη στο μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου. Ο δημόσιος διάλογος εστιάζεται ολοένα περισσότερο στη μακροπρόθεσμη αντοχή και βιωσιμότητα: του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο τρόπος που προσεγγίζουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη αποκτά αυξημένη σημασία. Ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα και τη σύμπραξη με τoυς συμ-μετόχους, στις αξίες, στις αντιλήψεις και στις διαδικασίες, έτσι ώστε να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τρόπου που ασκούμε την επιχειρηματική δραστηριότητα, συμβάλλουμε στην κοινωνική πρόοδο και ταυτόχρονα βελτιώνουμε τη μακροπρόθεσμη ικανότητα βιωσιμότητας του Ομίλου μας.

Το 2010 συνεχίσαμε και εντείναμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες αυτοβελτίωσης και στους τρεις τομείς προτεραιότητας του Ομίλου TITAN: την ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη σύμπραξη με τους συμ-μετόχους.

Με ικανοποίηση αναφέρουμε ότι το 2010 μειώσαμε κατά 12% τη συχνότητα των ατυχημάτων σε σύγκριση με το 2009. Επιπλέον, δεν σημειώθηκαν σοβαρά ατυχήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η κατασκευή του εργοστασίου τσιμέντου Antea στην Αλβανία ολοκληρώθηκε χωρίς ούτε ένα σοβαρό τραυματισμό που να οδηγεί σε απώλεια χρόνου εργασίας στο σύνολο των 4,5 εκατομμυρίων εργατο-ωρών. Αναγνωρίζουμε ότι η επίτευξη και διατήρηση κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων σε όλες τις δραστηριότητές μας προϋποθέτει διαρκή προσπάθεια μάθησης και βελτίωσης. Όσον αφορά στη δέσμευσή μας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, παραμένουμε προσηλωμένοι στους πενταετείς στόχους του Ομίλου όπως ορίσθηκαν το 2009.

Το 2010 το αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή κλίνκερ βελτιώθηκε συγκρινόμενο με το 2009, αντίθετα με την παραγωγή τσιμέντου.Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυξήθηκε αναλογικά η παραγωγή και ζήτηση τσιμέντου σε χώρες όπως η Αλβανία και η Αίγυπτος, όπου τόσο η υφιστάμενη νομοθεσία, όσο και η ζήτηση, δεν ευνοούν τη χρήση σύμμεικτων τσιμέντων. Επιπρόσθετα αυξήθηκε σημαντικά ο ανταγωνισμός από χώρες που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παραμένουμε αποφασισμένοι να ελαχιστοποιήσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και συνεχίζουμε να επενδύουμε ώστε να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας.

Κοινός στόχος όλων των μονάδων παραγωγής παραμένει η περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, η ελαχιστοποίηση των εκπομπών και της εξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα, η βελτίωση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και η καλύτερη κατανόηση και μέτρηση του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Το 2010 εντείναμε τις προσπάθειες σύμπραξης με τους συμ-μετόχους μας : τους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες, τις Αρχές και άλλους βασικούς συμ-μετόχους. Στο πλαίσιο αυτό θέσαμε σε εφαρμογή σε συνεργασία και με άλλες επιχειρήσεις, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για την ασφάλεια, απευθυνόμενο στους εργολάβους.

Σε συνεργασία με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διοργανώσαμε την πρώτη Ημερίδα Επικοινωνίας για τους βασικούς συμ-μετόχους μας στην Π.Γ.Δ.Μ., ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώσαμε με επιτυχία το πρώτο έτος συνεργασίας με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού του Ο.Η.Ε. στην Αίγυπτο.

Η τελευταία δεκαετία υπήρξε περίοδος σημαντικών εξελίξεων στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ήταν μια δεκαετία δράσης, αυτογνωσίας, βελτίωσης και προόδου. Η συμμετοχή και η δέσμευσή μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε., ως και στην Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο του Τσιμέντου του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συνετέλεσαν καθοριστικά σε αυτή την πρόοδο. Ο Απολογισμός του 2010 μας δίνει έτσι νέα ευκαιρία για να αξιολογήσουμε τη μακρόπνοη προσπάθειά μας.

Αν και συνεχίζεται η αβεβαιότητα στις αγορές όπου λειτουργούμε και υπάρχουν βραχυχρόνια εμπόδια στην επίτευξη των στόχων μας, είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε άξιοι της μακροχρόνιας εμπιστοσύνης των μετόχων μας και όλων των άλλων συμ-μετόχων μας.  

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

 

Εθελοντικές δεσμεύσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Οι εταιρικές αξίες, ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι πρακτικές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ αναπτύσσονται σε συνάρτηση με τα ακόλουθα πρότυπα και πρωτοβουλίες:

 • Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε
 • AA1000 SES Αρχές Λογοδοσίας 
 • ISO 14001: 2004 
 • OHSAS 18001 
 • SA 8000 
 • GRI (G3) 
 • WBCSD/CSI (κλαδική πρωτοβουλία), 
 • Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Σύμπραξη για την ΕΚΕ

Όλα τα παραπάνω συνδέονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 26000 για την ΕΚΕ και συγκεκριμένα τις εξής: 

 • Λογοδοσία 
 • Διαφάνεια 
 • Ηθική συμπεριφορά 
 • Σεβασμός στους συμ-μετόχους 
 • Σεβασμός στο νόμο 
 • Σεβασμός για τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές 
 • Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα