Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού

Α+ | A-

Δομή απολογισμού, αντικείμενο και μεθοδολογία

Ιστορικό

Η Α.Ε. Τσιμέντων TITAN δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό Απολογισμό της το 1983 και συνέχισε με την ίδια μορφή απολογισμού ως το 2002. Το 2003, ο Όμιλος TITAN υιοθέτησε τις παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες και συνέταξε τον πρώτο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης σε επίπεδο Ομίλου συμβαδίζοντας με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Από το 2005, ο ΤΙΤΑΝ ακολουθεί τις οδηγίες για την Έκδοση Απολογισμών και Αναφορών Προόδου που έχει υιοθετήσει το Γραφείο του Ο.Η.Ε. για το Οικουμενικό Σύμφωνο και ο Απολογισμός του Ομίλου αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οικουμενικού Συμφώνου. Το 2010, ο ΤΙΤΑΝ έλαβε πρόσκληση να δηλώσει τον ετήσιο απολογισμό του ως απολογισμό “Προχωρημένου” επιπέδου και συνεπώς, θα ακολουθήσει την ανάλογη διαδικασία.

Ανεξάρτητη αξιολόγηση και διασφάλιση

Ο TITAN έχει δεσμευθεί οικειοθελώς για τη συνεχή βελτίωση της διαφάνειας και της επικοινωνίας με τους συμ-μετόχους του και των περιεχομένων του απολογισμού. Ως εκ τούτου, το 2007, ο ΤΙΤΑΝ ήταν μεταξύ των πρώτων εταιρειών του κλάδου και η πρώτη στην Ελλάδα που πέτυχε πλήρη ανεξάρτητο έλεγχο και διασφάλιση του Απολογισμού ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έκτοτε αυτή η διαδικασία συνεχίστηκε και επεκτάθηκε, ούτως ώστε σήμερα όλες οι εταιρίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ να περιλαμβάνονται και να ελέγχονται μέσω αυτής. Ο Απολογισμός του 2010 έχει ελεγχθεί και διασφαλισθεί από ανεξάρτητη εταιρία, τη Det Norske Veritas (DNV), και η λεπτομερής δήλωση διασφάλισης περιλαμβάνεται σε αυτή την ενότητα του Απολογισμού.

Αντικείμενο του Απολογισμού 2010

Ως βάση αυτού του Απολογισμού χρησιμοποιούνται τα στοιχεία από όλες τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου TITAN. Αντικείμενο του Απολογισμού είναι όλο το φάσμα των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων του Ομίλου. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και για τις μεγαλύτερες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου περιλαμβάνονται στον ετήσιο Γενικό Απολογισμό και τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2010. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση στα περιεχόμενα του παρόντος Απολογισμού περιλαμβάνονται και τα περιεχόμενα του Γενικού Απολογισμού 2010.

Ο Όμιλος TITAN λειτουργεί στην Τουρκία σε κοινοπραξία. Όλα τα στοιχεία από την δραστηριότητα αυτή έχουν ενσωματωθεί στον παρόντα Απολογισμό. Στο τέλος του 2010 ο ΤΙΤΑΝ απέκτησε ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Κόσοβο. Οι αναφορές σε στοιχεία για το εργοστάσιο αυτό είναι περιορισμένες και αναφέρονται ρητά στα σχετικά κείμενα.

Δομή του Απολογισμού

Η δομή του παρόντος Απολογισμού είναι παρόμοια με τη δομή των προηγουμένων. Μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τον Απολογισμό στην αρχή και το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και στη συνέχει μια παρουσίαση του αποτυπώματος του ΤΙΤΑΝΑ και πως αυτό συνδέεται με τη συμβολή των προϊόντων στις κοινωνικές ανάγκες και αξίες. Όλες οι πρωτοβουλίες και πρακτικές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση σχετικά με το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα παρουσιάζονται στον παρόντα Απολογισμό ανά περιφέρεια δραστηριότητας με σκοπό να δοθεί μια σαφέστερη άποψη των προσπαθειών και των πρακτικών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε τοπικό επίπεδο, όπως έχει καταγραφεί μεταξύ των προσδοκιών των συμ-μετόχων. Επίσης, μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί στις αντίστοιχες ενότητες του Απολογισμού σε στοιχεία που αφορούν τη δέσμευσή του προς τους προμηθευτές και τις προσπάθειές του για βελτίωση της βιωσιμότητας των προϊόντων του Ομίλου.

Η τελευταία ενότητα του Απολογισμού περιλαμβάνει την Έκθεση των Ελεγκτών, τις επιδόσεις των εργοστασίων τσιμέντου του Ομίλου σύμφωνα με το WBCSD/CSI, τον Πίνακα με τις αναφορές στις αρχές και τους δείκτες του GRI και μία συνοπτική αναφορά στις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου.

Ουσιαστικότητα και ακρίβεια στοιχείων

Ο Όμιλος TITAN καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων εργαλείων που θα διασφαλίσουν τόσο τη διαθεσιμότητα όσο και την αξιοπιστία των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Απολογισμό. Αυτό βοηθά στην τήρηση των δεσμεύσεων διαχρονικά, μολονότι υπάρχει πάντα περιθώριο περαιτέρω βελτιώσεων. Για τα περιβαλλοντικά στοιχεία, όλοι οι δείκτες επιδόσεων που μετρούν εκπομπές από εργοστάσια τσιμέντου υπολογίζονται σύμφωνα με τις αρχές αναφοράς του WBCSD/CSI, ήτοι, κατά 100% για όλες τις περιπτώσεις εργοστασίων όπου ο ΤΙΤΑΝ κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών και για τις κοινοπραξίες ή συμπράξεις στο ποσοστό που αναλογεί στον Όμιλο. Για τα στοιχεία ασφάλειας στην εργασία, ο ΤΙΤΑΝ αναφέρεται στο 100% όλων των δραστηριοτήτων που βρίσκονται υπό τον επιχειρησιακό του έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας.

Όλοι οι άλλοι δείκτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων έχουν καθορισθεί και υπολογισθεί βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας του GRI(G3), και των οδηγιών για την Έκδοση Αναφορών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.

Η διασφάλιση της “ακρίβειας”, “πληρότητας” και “συνάφειας” του απολογισμού, καθώς και της “ουσιαστικότητας” των περιεχομένων του, όπως ορίζεται από το GRI, ανατέθηκε στη DNV. Τόσο η έντυπη όσο και η ηλεκτρονική έκδοση του Απολογισμού, καθώς και σχετικά κεφάλαια του Ετήσιου Απολογισμού και του Οικονομικού Δελτίου έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή την ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Απολογισμός προς τους συμ-μετόχους

Ο Απολογισμός απευθύνεται στους βασικούς συμ-μετόχους, δηλαδή τους εργαζόμενους, μετόχους, πελάτες, προμηθευτές, Κυβέρνηση και ρυθμιστικές αρχές, τοπικές κοινότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επίσης απευθύνεται σε εν δυνάμει επενδυτές, αναλυτές και κάθε ενδιαφερόμενο. Σχόλια και παρατηρήσεις είναι ευπρόσδεκτα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: csr@titan.gr.

Αναφορά στην πρωτοβουλία Global Reporting Initiative

Όπως και στους προηγούμενους Απολογισμούς, ο Όμιλος TITAN ακολουθεί οικειοθελώς τις οδηγίες του GRI (G3)συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί καθορισμού του περιεχομένου και της “ουσιαστικότητας” του περιεχομένου του Απολογισμού. Ο Όμιλος TITAN δηλώνει ότι ο παρών Απολογισμός πληροί τις προϋποθέσεις του επιπέδου “A+” του GRI, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Αναφορά στοιχείων κατά GRI, και αυτό έχει επίσης διασφαλισθεί από την DNV.

Ο ΤΙΤΑΝ δεν συμπεριλαμβάνει στην παρούσα έκδοση τα σχετικά λογότυπα του GRI δεδομένου ότι πρόσφατα μόλις διαφοροποιήθηκε η πολιτική του συγκεκριμένου φορέα στο θέμα αυτό. Προτίθεται ωστόσο να συνεχίσει την εφαρμογή του προτεινόμενου από το GRI πλαισίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : www.titan-cement.com ή να επικοινωνήστε με τη Μαρία Αλεξίου, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου TITAN, Γραμματέα της Επιτροπής ΕΚΕ του Ομίλου TITAN, Χαλκίδος 22α, 111 43 Αθήνα, Ελλάδα. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: csr@titan.gr.

 

1ο Βραβείο για την Ποιότητα
του Απολογισμού ΕΚΕ
και Βιώσιμης Ανάπτυξης


Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των απολογισμών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης που εκδίδουν ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανέδειξε πρώτο τον Απολογισμό του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το 2009.

Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση που διενεργείται από το τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξετάζει την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών και κριτηρίων για την έκδοση Απολογισμών του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI, G3).

Οι Απολογισμοί αξιολογούνται ανάλογα με την “πληρότητα”, την “ποιότητα” και την “ουσιαστικότητα” των περιεχομένων τους συγκρινόμενοι με τα προτεινόμενα κατά το διεθνές πρότυπο GRI.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το 2009 παρουσιάσθηκαν σε ειδικό Φόρουμ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2010.