Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Έκθεση Προόδου κατά WBCSD/CSI

ΠΕΡΙΓΡΑΦH 2007 2008 2009 2010
Διαχείριση Kλιματικής Αλλαγής
Σύνολο άµεσων εκπτοµπών(1)
CO2 (µικτό), µετρικοί τόνοι(2)
10,3 εκατ. 11 εκατ. 8,7 εκατ. 10,1 εκατ.
Σύνολο άµεσων εκποµπών(1)
CO2 (καθαρό), µετρικοί τόνοι(2)
10,3 εκατ. 11 εκατ. 8,7 εκατ. 10,1 εκατ.
Ειδικές εκπομπές(1) CO2
(καθαρό), τόνοι(2)
690,1 εκατ. 684,3 εκατ. 672,6 εκατ. 697,7 εκατ.
Ειδικές εκπομπές(1)
CO2 (μικτό) kg/μετρικό
τόνο προϊόντος
690,1 εκατ. 684,3 εκατ. 672,6 εκατ. 697,7 εκατ.
Ειδικές εκπομπές(1) CO2 (καθαρές) kg
/μετρικό τόνο προϊόντος
690,1 εκατ. 684,3 εκατ. 672,6 εκατ. 697,7 εκατ.
Ειδικές εκπομπές(1) CO2 (μικτό)
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής της ST
651,3 650,6 633,8 654,4
Εναλλακτικά καύσιμα και πρώτες ύλες
Ειδική θερµιδική κατανάλωση
kcal/kg κλίνκερ
855,9 852,0 844,4 843.9
Eναλλακτικό ποσοστό καυσίμων
που χρησιμοποιήθηκαν
1,37 1,07 1,53 1,43
Ποσοστό βιοµάζας ως καυσίµου % 0,8 0,6 0,9 0,9
Ποσοστό εναλλακτικών πρώτων υλών
(κλίνκερ & τσιµέντο) %
7,1 6,8 7 5,3
Αναλογία κλίνκερ τσιµέντου 0,80 0,80 0,82 0,84
Αέριες εκπομπές
Παρακολούθηση και αναφορά
αέριων εκπομπών
928 1.268 1.493 1.866
Συνολικές εκπομπές σκόνης, τόνοι 85,1 108,8 142,5 153,6
Συνολικές εκπομπές NOx, τόνοι 19.106 20.979 20.767 22.561
Ειδικές εκποµπές NOx, gr/τόνο κλίνκερ 1.752 1.799 1.982 1.857
Συνολικές εκποµπές SOx, τόνοι 3.263 3.356 2.456 2.567
Ειδικές εκποµπές SOx, gr/τόνο κλίνκερ 299,1 287,8 234,4 211,3
Ποσοστό κλίνκερ που παρήχθη υπό
παρακολούθηση των εκπομπών
σημαντικών και μη, %
100 100 100 100
Τοπικές επιπτώσεις
Ενεργά λατομεία στα οποία θέματα
βιοποικιλότητας έχουν αναγνωρισθεί(3,5)
3 3 3 5
Ενεργά λατομεία με σχέδια
διαχείρισης βιοποικιλότητας
0 0 1 2
Ποσοστό ενεργών λατομείων με
σχέδια διαχείρισης βιοποικιλότητας(4,5), %
0 0 33 40
Ποσοστό λατομείων που καλύπτονται
από πρόγραμμα αποκατάστασης, %
79 79 48 48
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
0 0 0 0
Δείκτης θανατηφόρων ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
0 0 0 0
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων
(εργολαβικό προσωπικό)
1 3 0 0
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων τρίτων 0 1 0 0
Αριθμός ατυχημάτων που οδήγησαν
σε απώλεια ημερών εργασίας
20 22 18 18
Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
2,85 3,26 2,81 2,49
Απολεσθείσες ηµέρες εργασίας εξ αιτίας
ατυχηµάτων (άµεσο προσωπικό)
964 718 714 1.234
Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
137 106 111 171
Αριθμός ατυχημάτων που οδήγησαν σε απώλεια
ημερών εργασίας (εργολαβικό προσωπικό)
7 8 4 11

 
(1)
Οι εκπομπές CO2 πριν από το 2008 δεν περιλαμβάνουν εκπομπές που σχετίζονται με οχήματα μεταφοράς και κινητό εξοπλισμό
(2) Οι συνολικές εκπομπές για την περίοδο 1990-2008 έχουν υπολογισθεί εκ νέου το 2009, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο WBCSD/CSI,
για να συμπεριλάβουν τις αλλαγές στη συμμετοχή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Τουρκία και στη Αίγυπτο
(3) Ενεργά λατομεία που βρίσκονται εντός, περιλαμβάνουν ή είναι παρακείμενα σε περιοχές χαρακτηρισθείσες ως μεγάλης υψηλής
αξίας βιοποικιλότητα
(4) Περιοχές χαρακτηριζόμενες ως μεγάλης σημασίας για τη βιοποικιλότητα όπου εφαρμόζονται ειδικά σχέδια διαχείρισης
(5) Αναφέρονται σε ενεργά λατομεία που ανήκουν εξ’ ολοκλήρου στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ και είναι προσκολλημένα σε εργοστάσιο τσιμέντου
(σύμφωνα με το CSI)

Σύγκριση με τον Απολογισμό 2009