Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Κοινωνικό Αποτύπωμα

Α+ | A-

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται όλη η προσπάθεια για τον περιορισµό των όποιων αρνητικών επιπτώσεων και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας για τους βασικούς «συµ-µετόχους». Αρχίζει µε την ασφάλεια στην εργασία, η οποία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Όµιλο ΤΙΤΑΝ. Στη συνέχεια αναφέρονται τα στοιχεία για την απασχόληση και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, η κατάρτιση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, η επικοινωνία µε τους εργαζόµενους και τους συµ-µετόχους, καθώς και θέµατα σχετικά µε το σεβασµό των ανθρωπίνων διακαιωµάτων. Επίσης εδώ περιλαµβάνονται παραδείγµατα νέων πρωτοβουλιών διαβούλευσης και συνεργασίας µε τις τοπικές κοινότητες, συµπράξεις και επιχειρηµατικά δίκτυα ΕΚΕ και τέλος η αναγνώριση της προσπάθειας από τους «συµ-µετόχους».

Σε ορισµένους τοµείς, όπως η ασφάλεια της εργασίας και η κατάρτιση, χρησιµοποιούνται συγκεκριµένοι δείκτες επίδοσης για την παρακολούθηση της προόδου που έχει συντελεσθεί και τη χάραξη νέων στόχων. Σε άλλους τοµείς ωστόσο, όπως η δέσµευση και η σύµπραξη µε τους εργαζόµενους και η δηµιουργία προστιθέµενης αξίας προς τους «συµ-µετόχους», η καθιέρωση τέτοιων δεικτών είναι ακόµη υπό διαµόρφωση.