Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Απασχόληση

Α+ | A-

Οι άνθρωποι αποτελούν το πιο πολύτιμο και ζωτικό κεφάλαιο για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Στο πλαίσιο αυτό, η απασχόληση σε όλες τις δραστηριότητες χαρακτηρίζεται από μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις με τους εργαζόμενους.

Μια μείωση της τάξης του 4,5% σημειώθηκε στο σύνολο της απασχόλησης στο τέλος του 2010, ως απόρροια της παρατεινόμενης οικονομικής ύφεσης. Ωστόσο, συγκρινόμενος με το 2009, ο αριθμός της συνολικής απασχόλησης εμφανίζεται αυξημένος κατά 4,3% εξαιτίας της αγοράς του νέου εργοστασίου τσιμέντου στο Κόσοβο.

Εργασίες υποστηρικτικές που αφορούν κυρίως τομείς, όπως η συντήρηση, η καθαριότητα, οι μεταφορές, η εξόρυξη και η κατασκευή νέων έργων, όπως η κατασκευή του νέου εργοστασίου στην Αλβανία, ανατίθενται σε εξειδικευμένους εργολάβους. Ο αριθμός των έμμεσα εργαζομ ένων το 2010 ήταν περίπου 3.000 (αριθμός εκτιμώμενος ως ισοδύναμο ανθρωπο-ωρών εργασίας).

Η πολιτική απασχόλησης και προμηθειών του Ομίλου TITAN εστιάζει στην εντοπιότητα, ενισχύοντας την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, η πλειοψηφία των εργαζόμενων στο νέο εργοστάσιο στην Αλβανία προέρχεται από τις γειτονικές κοινότητες.

 

 

 
 
 

Μεταβολές απασχόλησης και απουσιασμός

Το 2010 η μεταβολή προσωπικού σε κάθε χώρα σημείωσε μικρές σχετικά αλλαγές σε σχέση με το 2009. Στη Σερβία, η μείωση της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια οφείλεται ειδικότερα στις αλλαγές του χαρτοφυλακίου της τοπικής εταιρίας, το οποίο συμπεριελάμβανε στο παρελθόν και άλλες δραστηριότητες, εκτός από την παραγωγή τσιμέντου και οικοδομικών υλικών.

Τα ποσοστά απουσιασμού κυμαίνονται από 3,1% κατά μέγιστο, έως 0,9% κατ’ ελάχιστο του συνόλου των προγραμματισθέντων ημερών εργασίας. Καμία απώλεια ημερών εργασίας δεν σημειώθηκε λόγω απεργίας ή στάσης εργασίας σε εταιρικό επίπεδο. Από ατυχήματα χάθηκαν περίπου 1.383 ημέρες εργασίας σε όλο τον Όμιλο.

 

Υπεύθυνη αναδιάρθρωση της απασχόλησης

Το 2010 η οικονομική κρίση εξακολούθησε να πλήττει τις περισσότερες δραστηριότητες του Ομίλου. Όπως αναφέρθηκε και το 2009, ο TITAN ακολουθεί μια ειδική διαδικασία αναδιάρθρωσης για να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας εντός του Ομίλου. Η διαδικασία αυτή αντικατοπτρίζει την προσήλωση του ΤΙΤΑΝΑ στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, οι περικοπές του προσωπικού γίνονται με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές σε όλες τις δραστηριότητες του ΤΙΤΑΝΑ:

  • Δεν προβλέπονται προγραμματισμένες υπερωρίες
  • Δεν γίνονται νέες προσλήψεις και δεν αντικαθίστανται οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται 
  • Προβλέπονται προγράμματα εθελούσιας εξόδου για όσους πλησιάζουν στη σύνταξη 
  • Προβλέπονται προγράμματα για τη στήριξη της αυτο- απασχόλησης και συνεργασία μέσω ατομικών συμβάσεων εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό 
  • Προβλέπονται πρόσθετα μέτρα κοινωνικής στήριξης και αποζημίωσης, πλέον των νομίμων υποχρεώσεων

Προγράμματα αποζημίωσης και πρόνοιας για τους εργαζόμενους

Η πολιτική κοινωνικής πρόνοιας του ΤΙΤΑΝΑ λαμβάνει ως ελάχιστη βάση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανόμενων των προσωρινών και των μερικώς απασχολούμενων, καθώς επίσης και των μαθητευόμενων.

Επιπλέον, ο TITAN έχει υιοθετήσει διάφορα προγράμματα για να συμβάλλει στο ευ ζην του προσωπικού, τα οποία συνδέονται με τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες. Σε κάθε χώρα χορηγούνται πρόσθετες και μακροχρόνιες παροχές, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

  • Δαπάνες υγείας 
  • Προγράμματα οικογενειακής μέριμνας και αρωγής για τη μόρφωση των παιδιών και άτοκα δάνεια 
  • Κίνητρα παραγωγικότητας 
  • Δωρεάν μεταφορές και επιδοτούμενα γεύματα 
  • Δραστηριότητες αναψυχής και κοινωνική υποστήριξη από ειδικούς

Οι επιδόσεις όλων των μελών του διευθυντικού, του εποπτικού και του εξειδικευμένου προσωπικού αξιολογούνται σε ετήσια βάση, με σκοπό την προώθηση της ίσης και δίκαιης συμμετοχής όλων στα προγράμματα συμμετοχής στα κέρδη και στα προγράμματα σταδιοδρομίας.

* Το σύνολο των εργαζομένων με συμβόλαια μερικής απασχόλησης στον Όμιλο ήταν 14 το 2010 και το σύνολο των εργαζομένων με συμβόλαια ορισμένου χρόνου ήταν 31

Βασικές αρχές που περιλαµβάνονται στα πρότυπα του Οµίλου ΤΙΤΑΝ

Απαγόρευση διακρίσεων
Απαγορεύεται κάθε µορφής διάκριση στην απασχόληση και τις συναφείς πρακτικές

Ώρες εργασίας
Προστατεύεται το δικαίωµα για ελεύθερο χρόνο και αποφεύγεται η υπερβολική υπερωριακή απασχόληση

Αµοιβές και παροχές
 Εξασφαλίζεται αµοιβή η οποία –κατ’ ελάχιστο– συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στην εθνική νοµοθεσία

 Εφαρµόζονται κατάλληλα πειθαρχικά µέτρα

 Απαγορεύεται κάθε µορφής παρενόχληση από συναδέλφους ή διευθυντικά στελέχη

Παιδική εργασία
Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων κάτω των 18 ετών

Καταναγκαστική εργασία
Απαγορεύεται κάθε µορφής καταναγκαστική εργασία

Ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι. Αναγνωρίζεται το δικαίωµα των εργαζοµένων να ιδρύουν σωµατεία, να συµµετέχουν σε αυτά, και να προβαίνουν σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις.