Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Ανθρώπινα Δικαιώµατα και 'Ισες ευκαιρίες

Α+ | A-

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο Κώδικας Προμηθειών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ υπογραμμίζουν τη δέσμευση για την τήρηση της Οικουμενικής Διακήρυξης του Ο.Η.Ε για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (U.N.D.H.R) και των Συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (I.L.O) για τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας. Η Διοίκηση κάθε εταιρίας του Ομίλου είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των πολιτικών και των οικειοθελών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί πέραν της συμμόρφωσης με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

Τοπικά διευθυντικά κλιμάκια, σε συνεργασία με τους διευθυντές του Ομίλου και με ειδικούς, εξετάζουν την έκθεση του Ομίλου σε κινδύνους που αφορούν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις εργασιακές σχέσεις και άλλα συναφή ζητήματα. Η ιεράρχηση των κινδύνων σε κάθε χώρα συμβάλλει στη διαμόρφωση του τοπικού προγράμματος δράσης και επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές ή αναθεωρήσεις των πολιτικών ή των πρακτικών που εφαρμόζονται. Η έκθεση του ΤΙΤΑΝΑ στον κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμάται ανάλογα με τη σημασία του κάθε ζητήματος για τις δραστηριότητες του ΤΙΤΑΝΑ και για τους συμ-μετόχους του.

Όλοι οι άμεσα εργαζόμενοι καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου αυτές ισχύουν και συμμετέχουν μέσω εκπροσώπων τους σε επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, παρέχοντας συμβουλές στη διοίκηση για συνεχή βελτίωση. Ενώσεις εργαζομένων λειτουργούν σε διάφορες χώρες και πρόσφατα ιδρύθηκε μία αντίστοιχη ένωση από τους εργαζόμενους στην Αλβανία.

Οι πολιτικές για το ανθρώπινο δυναμικό διασφαλίζουν τις ίσες ευκαιρίες για όλους, τόσο σε επίπεδο Ομίλου, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης παρουσίασε σχετική αύξηση το 2010, ενώ η συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση αυξήθηκε ιδιαίτερα στη Σερβία και τη Βουλγαρία, χώρες με παραδοσιακά καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε όλες τις θέσεις εργασίας.

Περισσότερο από το 65% του συνόλου του άμεσου προσωπικού συμμετέχει σε ετήσιες αξιολογήσεις της απόδοσης και σε προγράμματα εξέλιξης. Οι επενδύσεις για το ανθρώπινο δυναμικό και την ανάπτυξή του εστιάζονται στη δια βίου μάθηση και στην εκπλήρωση των επιχειρησιακών στόχων. Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν εξίσου σε αυτά τα προγράμματα χωρίς καμία εξαίρεση λόγω ηλικίας, φύλου, ιεραρχικού επιπέδου ή άλλης μορφής.

Το 2010, ο ΤΙΤΑΝ στην Αίγυπτο κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια για την παρουσίαση και διάδοση μιας ενημερωμένης εκδοχής των εταιρικών πολιτικών αναφορικά με όλες τις πτυχές της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε με μια εκδήλωση διαβούλευσης στο κτίριο της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 200 στελέχη και εργαζόμενοι. (βλ. σ. 40)

Βασικές αρχές που περιλαµβάνονται στα πρότυπα του Οµίλου ΤΙΤΑΝ

Απαγόρευση διακρίσεων
Απαγορεύεται κάθε µορφής διάκριση στην απασχόληση και τις συναφείς πρακτικές

Ώρες εργασίας
Προστατεύεται το δικαίωµα για ελεύθερο χρόνο και αποφεύγεται η υπερβολική υπερωριακή απασχόληση

Αµοιβές και παροχές
 Εξασφαλίζεται αµοιβή η οποία –κατ’ ελάχιστο– συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στην εθνική νοµοθεσία

 Εφαρµόζονται κατάλληλα πειθαρχικά µέτρα

 Απαγορεύεται κάθε µορφής παρενόχληση από συναδέλφους ή διευθυντικά στελέχη

Παιδική εργασία
Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων κάτω των 18 ετών

Καταναγκαστική εργασία
Απαγορεύεται κάθε µορφής καταναγκαστική εργασία

Ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι. Αναγνωρίζεται το δικαίωµα των εργαζοµένων να ιδρύουν σωµατεία, να συµµετέχουν σε αυτά, και να προβαίνουν σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις.