Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Ασφάλεια στην εργασία

Α+ | A-

Το 2010 οι επιδόσεις του Ομίλου στην ασφάλεια της εργασίας βελτιώθηκαν περαιτέρω. Μηδενικός αριθμός θανατηφόρων και σοβαρών ατυχημάτων και περαιτέρω μείωση κατά 12% του ποσοστού Απώλειας Χρόνου Εργασίας λόγω Ατυχημάτων (LTIFR) στο άμεσο προσωπικό, δηλαδή από 2,64 που ήταν το 2009 στο 2,33 το 2010.

Οι επιδόσεις στον τομέα της ασφάλειας της εργασίας βελτιώθηκαν σε γενικές γραμμές στις περισσότερες περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου, παρ’ όλο που συγκεκριμένες εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν ότι η τοπική κουλτούρα, οι παραδόσεις και οι καθιερωμένες στάσεις αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην εκπλήρωση των στόχων και των επιδιώξεων του Ομίλου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας εκτεταμένης και σημαντικής πρωτοβουλίας για την αλλαγή της νοοτροπίας σχετικά με την ασφάλεια, η οποία ξεκίνησε το 2008 και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με συμβούλους ασφάλειας παγκόσμιας ακτινοβολίας, βελτίωσε αισθητά τις επιδόσεις της ασφάλειας των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε όλη τη Nοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Αίγυπτος επίσης συνέχισε τις εξαιρετικές επιδόσεις της στην ασφάλεια με μηδενική Απώλεια Χρόνου Εργασίας λόγω Ατυχήματος, ενώ στην Ελλάδα μειώθηκε σημαντικά το ίδιο ποσοστό από 2,78 το 2009 σε 1,75 το 2010.

Επίσης, η ολοκλήρωση του καινούργιου εργοστασίου τσιμέντου στην Αλβανία αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα στον τομέα της ασφάλειας, δεδομένου ότι χρειάσθηκαν περίπου 4,5 εκατ. ανθρωπο-ώρες για την ολοκλήρωσή του και η συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων, χωρίς να σημειωθούν σοβαρές Απώλειες Χρόνου Εργασίας λόγω Ατυχήματος.

Ο ΤΙΤΑΝ συγκρίνει τις επιδόσεις του στο ποσοστό Απώλειας Χρόνου Εργασίας λόγω Ατυχήματος με ομοειδείς επιχειρήσεις μέλη της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου και έχει θέσει στόχο να ανήκει στο πρώτο τεταρτημόριο με τις καλύτερες επιδόσεις έως το 2015. Στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων και κατά συνέπεια εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν και αυτοί οι δείκτες στα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης.

Το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας του Ομίλου έχει την ευθύνη καθοδήγησης και συντονισμού στον τομέα αυτό και συνεδριάζει τέσσερις φορές το χρόνο υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η υγιεινή και η ασφάλεια της εργασίας είναι σαφώς μια γραμμή ευθύνης που ξεκινά από τους περιφερειακούς διευθυντές τομέων και φτάνει μέχρι την παραγωγή σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Σε όλες τις μονάδες λειτουργούν μικτές Επιτροπές ασφάλειας και όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας σε αυτές. Ένα ειδικό βραβείο αναγνώρισης και επιβράβευσης της συλλογικής προσπάθειας για την ασφάλεια υιοθετήθηκε και απονέμεται ως διάκριση εξαιρετικής προσπάθειας και εκπλήρωσης συγκεκριμένων στόχων.

Η συνεχής αυτοβελτίωση είναι συνάρτηση των διδαγμάτων που αποκομίζει ο Όμιλος από κάθε περιστατικό και παρ’ ολίγον ατύχημα. Όλα τα ατυχήματα κατά συνέπεια αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και αναφοράς στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας, ώστε να εξασφαλισθεί η καταγραφή των αιτίων που τα προξένησαν και η διάδοση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης για να μην επιτραπεί η επανάληψή τους.

Ένας ειδικός δείκτης που υιοθετήθηκε είναι ο αριθμός περιστατικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια χρόνου εργασίας (παρ’ ολίγον ατυχήματα) καθώς και το ποσοστό αυτών των παρ’ ολίγον ατυχημάτων που διερευνήθηκαν με σκοπό τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Το 2010 καταγράφηκε σημαντική αύξηση στις αναφορές των παρ’ ολίγον ατυχημάτων, 1.475 συνολικά έναντι 600 το 2009. Τα περισσότερα από αυτά (89%) διερευνήθηκαν επισταμένως και ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα.

Οι επιδόσεις ασφάλειας του Ομίλου υποβάλλονται σε εξωτερική αξιολόγηση και έλεγχο. Ταυτόχρονα διενεργούνται και εσωτερικές επιθεωρήσεις ασφάλειας. Μέχρι το τέλος του 2010, επιθεωρήθηκε το 60% των δραστηριοτήτων παραγωγής τσιμέντου με τα σχετιζόμενα λατομεία. Αυτό συνέβαλε στην επισήμανση και στην αντιμετώπιση τομέων που απαιτούσαν βελτίωση, στην αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πρακτικών και στην επιλογή των βέλτιστων εξ αυτών για περαιτέρω διάδοση σε επίπεδο Ομίλου.

Η εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες τόσο του άμεσου όσο και του έμμεσου προσωπικού έχει καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη και διατήρηση νοοτροπίας πρόληψης ατυχημάτων. Περισσότερες από 88.000 ανθρωπο-ώρες εκπαίδευσης αφιερώθηκαν συνολικά το 2010 στην κατάρτιση του άμεσου προσωπικού και άλλες 30.000 περίπου για την κατάρτιση του εργολαβικού προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων. Η αύξηση αυτή σε σύγκριση με το 2009 οφείλεται και στην εισαγωγή νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια.

Η διαχείριση της ασφάλειας των εργολάβων αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Ο ΤΙΤΑΝ επιμένει σε μια αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά στην πρόληψη των ατυχημάτων. Το 2010 ξεκίνησε η υλοποίηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI) σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας στο έμμεσο προσωπικό και την Οδική Ασφάλεια. Η πλήρης εφαρμογή τους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2015 από όλα τα μέλη της Πρωτοβουλίας. Ορισμένες συστάσεις αποτελούν ήδη πάγια πρακτική του ΤΙΤΑΝΑ: π.χ. η κατάρτιση των εργολάβων πριν από την έναρξη των έργων, όπως και η αξιολόγηση των επιδόσεων ασφάλειας στη συνολική αξιολόγηση των εργολάβων. Επιπλέον, σε συνέχεια του φόρουμ διαβούλευσης με συμ-μετόχους, που πραγματοποίησε ο ΤΙΤΑΝ στο εργοστάσιο Καμαρίου το 2010, εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατάρτισης για την ασφάλεια στους υπεύθυνους και διευθύνοντες των εργολαβικών συνεργείων και στους ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων (βλ. Προμηθευτές).


Κατανομή Κοινωνικού Προϊόντος
του Ομίλου TITAN 2010

 • Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών πλέον εκείνων που προβλέπονται από το νόμο, ο Όμιλος κατέβαλε στους εργαζόμενους το ποσό των :
  € 239,1 εκατ.
 • Σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές:
  € 801,8 εκατ.
 • Για νέες επενδύσεις σε ακίνητες ενσωματώσεις:
  € 87,2 εκατ.
 • Με τη μορφή φόρων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
  € 90 εκατ. 
 • Προς τους μετόχους (Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας):
  € 17,2 εκατ.