Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Α+ | A-

Η επένδυση στον άνθρωπο αποτελεί βασική επιλογή και κατεύθυνση της πολιτικής του Ομίλου για το ανθρώπινο δυναμικό και θεωρείται καταλύτης για την επίτευξη των στόχων του. Στο πλαίσιο αυτό και παρά τις αντίξοες συνθήκες, το 2010 αυξήθηκαν οι πρωτοβουλίες κατάρτισης για όλους τους εργαζόμενους, άμεσους και έμμεσους.

Το σύνολο των ανθρωπο-ωρών κατάρτισης ανήλθε σε περίπου 160.000, ενώ περισσότερα από €1.200.000 επενδύθηκαν στην κατάρτιση, κατά μέσο όρο €230 για κάθε εργαζόμενο. Προγράμματα κατάρτισης επίσης υλοποιήθηκαν για τους 3.000 έμμεσους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργολάβους.

Εκτός από την ασφάλεια στην εργασία, που ήταν και πάλι το κύριο θέμα των περισσότερων αναλογικά ωρών κατάρτισης που παρείχε ο Όμιλος, δόθηκε έμφαση στις δεξιότητες ηγεσίας και διαχείρισης. Νέα σεμινάρια κατάρτισης και θεματικές ενότητες για την ΕΚΕ και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σύμπραξη με τους συμ-μετόχους, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη διαχείριση κινδύνων και άλλα συναφή θέματα εντάχθηκαν στις μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες κατάρτισης του Ομίλου, όπως στο πρόγραμμα «Προθερμαντής Καριέρας» το οποίο υλοποιείται πλέον και στα αγγλικά.

Το 2010 οργανώθηκαν ειδικά εργαστήρια ΕΚΕ για τα ανώτερα στελέχη στις Η.Π.Α, στην Αίγυπτο και στη Βουλγαρία. Επίσης, συνεχίσθηκε η διαδικασία αξιολόγησης τύπου 360ο για όλα τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλα τα προγράμματα ανάπτυξης, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και ατομικές ανάγκες και ταυτόχρονα υποστηρίζουν μελλοντικές οργανωτικές ανάγκες.

 

 

Βασικές αρχές που περιλαµβάνονται στα πρότυπα του Οµίλου ΤΙΤΑΝ

Απαγόρευση διακρίσεων
Απαγορεύεται κάθε µορφής διάκριση στην απασχόληση και τις συναφείς πρακτικές

Ώρες εργασίας
Προστατεύεται το δικαίωµα για ελεύθερο χρόνο και αποφεύγεται η υπερβολική υπερωριακή απασχόληση

Αµοιβές και παροχές
 Εξασφαλίζεται αµοιβή η οποία –κατ’ ελάχιστο– συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στην εθνική νοµοθεσία

 Εφαρµόζονται κατάλληλα πειθαρχικά µέτρα

 Απαγορεύεται κάθε µορφής παρενόχληση από συναδέλφους ή διευθυντικά στελέχη

Παιδική εργασία
Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων κάτω των 18 ετών

Καταναγκαστική εργασία
Απαγορεύεται κάθε µορφής καταναγκαστική εργασία

Ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι. Αναγνωρίζεται το δικαίωµα των εργαζοµένων να ιδρύουν σωµατεία, να συµµετέχουν σε αυτά, και να προβαίνουν σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις.